O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                                                        

ชื่อไฟล์ : 1713938118_1678781227_แผนพัฒ 66-70.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1713938118_1661760133_แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1713938119_1649143336_ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1713938119_1648774564_แผนพัฒนาท้องถิ่นจอเบาะ 61-65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1713938118_1678781227_แผนพัฒ 66-70.pdf

ชื่อไฟล์ : 1713938118_1661760133_แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570).pdf

ชื่อไฟล์ : 1713938119_1649143336_ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1713938119_1648774564_แผนพัฒนาท้องถิ่นจอเบาะ 61-65.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย