ประวัติความเป็นมา :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมาหมู่บ้าน ในตำบลจอเบาะ
    เผยแพร่วันที่111 : 8 ก.พ. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 1445

ความเป็นมาพื้นที่

ความเป็นมาของตำบลจอเบาะมาจากชื่อหมู่บ้าน ที่เล่าสืบทอดกันมามีเหตุผลที่น่าเป็นไปได้ตามตำนานที่เล่าขานกันมา คือ บ้านจอเบาะเริ่มก่อตั้งเมื่อ 500 ปี มาแล้ว ในสมัยก่อนจะเต็มไปด้วยป่ามีนกนานาชนิด บ้างกันว่าแต่ก่อนจะมีชาวบ้านชอบมาดักนกกันที่นี่ โดยใช้กรงดักนก ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “จือเบาะ” จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “จือเบาะ” ต่อมาเสียงเพี้ยนเป็น “จอเบาะ” ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน บ้านจอเบาะ มีเนื้อที่ประมาณ 30,814 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,939 ครัวเรือน จำนวนประชากร 9,059 คน แบ่งออกเป็นชาย 4,415 คน หญิง 4,644 คน สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศของบ้านจอเบาะเป็นพื้นที่ราบ เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและมีหนองน้ำอยู่ระหว่างบ้านจอเบาะกับบ้านจีจา

 

ที่ตั้งของหมู่หรือตำบล

องค์การบริหารตำบลจอเบาะตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอยี่งอห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ตำบลจอเบาะมีเนื้อที่โดยประมาณ 49.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,814 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้

 

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านจอเบาะ

หมู่ที่ 2 บ้านต้นตาล

หมู่ที่ 3 บ้านแยะ

หมู่ที่ 4 บ้านพงปือเราะ 

หมู่ที่ 5 บ้านโคะ

หมู่ที่ 6 บ้านนากอ

หมู่ที่ 7 บ้านลุโบะปาเระ

หมู่ที่ 8 บ้านตะลาฆอสะโต

หมู่ที่ บ้านยือเลาะ

 

ที่ตั้งของหมู่หรือตำบล

                   ทิศเหนือ                    ติดกับพื้นที่     ตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

                   ทิศตะวันออก              ติดกับพื้นที่     ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

                   ทิศใต้                        ติดกับพื้นที่     ตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

                   ทิศตะวันตก                ติดกับพื้นที่     ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลจอเบาะมีสภาพทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูง โดยมีลักษณะดังนี้

1. พื้นที่ราบสูง อยู่ทางตอนกลางและเชิงเขาตะวันตก เหมาะแก่การปลูกยางพาราและไม้ผล พื้นที่ประมาณ 40 %

2. พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ทางตะวันออกและทิศเหนือ เหมาะแก่การทำนา มีพื้นที่ประมาณ 25 %

3. พื้นที่ภูเขา อยู่ทางตะวันตกและทิศใต้บางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 35 %

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่

ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

1.ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกช่วงหนึ่ง คือช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ทําให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

2. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ทําให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น 

 

ลักษณะของดิน

ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินร่วน  พื้นราบเหมาะแก่การทำการเกษตรและทำสวน

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำของตำบลจอเบาะประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆไหลมาจากภูเขาซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วยคลองและหนองน้ำ ดังนี้

1. คลองจอเบาะ เป็นสายน้ำเล็กๆตัดผ่านพื้นที่บ้านจอเบาะ หมู่ที่1ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะ แห้ง ไม่เพียงพอแก่การทำการเกษตร

2. คลองบูเกะบูงอ เป็นสายน้ำเล็กๆตัดผ่านพื้นที่บ้านต้นตาล หมู่ที่2 ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะ แห้ง ไม่เพียงพอแก่การทำการเกษตร

3. คลองบ้านแยะ เป็นสายน้ำเล็กๆ ตัดผ่านพื้นที่บ้านแยะหมู่ที่ 3 ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งไม่เพียงพอแก่การทำการเกษตร

4. หนองน้ำลุโบะบูดู เป็นหนองน้ำธรรมชาติ แต่มีน้ำไม่เพียงพอที่จะน้ำมาใช้ในการเกษตร 

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่ที่เป็นป่าธรรมชาติ  มีเนื้อที่ประมาณ  2,284 ไร่  มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง  คือ

1. ป่าสงวนแห่งชาติบูเกะบูงอ  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  มีเนื้อที่  0.5  ตารางกิโลเมตร 

2. ป่าสงวนแห่งชาติบูโด  ( รือเสาะ  บาเจาะ  ยี่งอ )  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,4,6,7,9  มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร

 

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

ทิศเหนือ                    ติดกับพื้นที่     ตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก              ติดกับพื้นที่     ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้                        ติดกับพื้นที่     ตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก                ติดกับพื้นที่     ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน ๙ หมู่บ้าน รวมเป็น 9 คน     

 

การศึกษา

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน              1        แห่ง

1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลหูดา

2.  โรงเรียนประถมศึกษา                     5        แห่ง

2.1  โรงเรียนบ้านจอเบาะ                    ระดับ ประถมศึกษา

2.2  โรงเรียนบ้านต้นตาล                    ระดับ ประถมศึกษา

2.4  โรงเรียนบ้านนากอ                      ระดับ ประถมศึกษา

2.5  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ                ระดับ ประถมศึกษา

2.6  โรงเรียนบ้านยือเลาะ                    ระดับ ประถมศึกษา

3.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน             6        แห่ง

4.  ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.บ้านนากอ) ๑ แห่ง

 

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจอเบาะ  1  แห่ง

 

ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง

 

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางคมนาคมของตำบลจอเบาะ ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินสาย นราธิวาส – รือเสาะ ทำให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ในตำบลจอเบาะมีการตัดถนนลาดยางผ่านตลอดทุกหมู่บ้าน ทำให้การติดต่อสะดวกยิ่งขึ้น เส้นทางสำคัญที่ติดต่อกับตัวอำเภอและถนนคอนกรีต มี 4 เส้นทาง สำหรับเส้นทางคมนาคมสายต่าง ๆ มีดังนี้

-ทางหลวงท้องถิ่น ยี่งอ – รือเสาะ ระยะทาง  40 กิโลเมตร

-ถนนลาดยางตะลาฆอสะโต – ปาลอบาตะ ระยะทาง 7.170 กิโลเมตร สร้างโดยกรมโยธาธิการ

-ถนนลาดยางต้นตาล – กาบุ๊ ระยะทาง 4.075 กิโลเมตร สร้างโดยกรมโยธาธิการ

-ถนนลาดยางจีจา – จอเบาะ ระยะทาง 1 กิโลเมตร

 

การคมนาคมขนส่ง

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างมัสยิด ระยะทาง 110 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะ-บ้านแยนะ ระยะทาง 200 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแปด ระยะทาง 500 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบาลาเซาะห์ ระยะทาง 400 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ

 

การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

 

การประปา

-มีระบบประปาภูเขา จำนวน 9 หมู่บ้าน

 

โทรศัพท์

-ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอยี่งอ ตั้งอยู่ถนนรามโกมุท อำเภอ

ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากตำบลจอเบาะ ประมาณ ๗ กิโลเมตร

 

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีเนื้อที่ถือครอง 27,242 ไร่ ใช้สำหรับเพาะปลูกทางการเกษตรเช่น  ยางพารา  ข้าว  ไม้ผล  ลองกอง  และทุเรียน เป็นต้น

ยางพารา         มีเนื้อที่ปลูก       12,972 ไร่  หรือ  47.62 %

นาข้าว            มีเนื้อที่ปลูก         5,477 ไร่  หรือ  20.10 %

ไม้ผล              มีเนื้อที่ปลูก         2,400 ไร่  หรือ    8.81 %

พืชอื่นๆ           มีเนื้อที่ปลูก         6,393 ไร่  หรือ  23.47 %

 

การบริการ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

โรงสี                                           5         แห่ง

ร้านขายของชำและอาหาร                   32       แห่ง

ร้านซ่อมรถหรือเครื่องยนต์                   8         แห่ง

ร้านเชื่อมทำเหล็ก                             2         แห่ง

ร้านซื้อขายยางแผ่น                         11          แห่ง

 

การท่องเที่ยว

น้ำตกซาเบ็ง ตั้งอยู่หมู่ ๔ ตำบลจอเบาะ    

 

อุตสาหกรรม

ตำบลจอเบาะ ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

๑.  กลุ่มอาชีพสตรี                          กลุ่ม

๒.  กลุ่มจักสานกระเป๋า           กลุ่ม

๓.  กลุ่มทำขนม                   กลุ่ม

 

แรงงาน

ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ใช้สำหรับเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเช่น  ยางพารา  ข้าว  ไม้ผล  ลองกอง  และทุเรียน ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชากร 100 % นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด จำนวน 9 แห่ง

1.  มัสยิดนูรุลอัลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้นจอเบาะ

2.  มัสยิดยามีอาตุ้ลอามารุลอิสลาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านต้นตาล

3.  มัสยิดไซยคุลอิสลาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านแยะ

4.  มัสยิดอัลหูดา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านพงบือเราะ

5. มัสยิดเราฎอฏุลญันนะห์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านโคะ

6.  มัสยิดอัลอูลูมีดีนียะห์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านนากอ

 

ชื่อไฟล์ : 1644291906_ประวัติตำบลจอเบาะ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1644291906_ประวัติตำบลจอเบาะ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย