ประวัติความเป็นมา :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมาหมู่บ้าน ในตำบลจอเบาะ
    เผยแพร่วันที่111 : 8 ก.พ. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 695


๑.  ด้านกายภาพ

 

          ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่หรือตำบล

องค์การบริหารตำบลจอเบาะตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอยี่งอห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ตำบลจอเบาะมีเนื้อที่โดยประมาณ 49.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,814 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ               ติดกับพื้นที่     ตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก         ติดกับพื้นที่     ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้                   ติดกับพื้นที่     ตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก           ติดกับพื้นที่     ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

     1.2  ลักษณณะภูมิประเทศ

     ตำบลจอเบาะมีสภาพทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูง โดยมีลักษณะดังนี้

          1. พื้นที่ราบสูง อยู่ทางตอนกลางและเชิงเขาตะวันตก เหมาะแก่การปลูกยางพาราและไม้ผล พื้นที่ประมาณ 40 %

          2. พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ทางตะวันออกและทิศเหนือ เหมาะแก่การทำนา มีพื้นที่ประมาณ 25 %

          3. พื้นที่ภูเขา อยู่ทางตะวันตกและทิศใต้บางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 35 %

 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่

1.     ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกช่วงหนึ่ง คือช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ทําให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

          2.  ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ทําให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น

 

          1.4  ลักษณะของดิน

          ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินร่วน  พื้นราบเหมาะแก่การทำการเกษตรและทำสวน

 

          ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำของตำบลจอเบาะประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆไหลมาจากภูเขาซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วยคลองและหนองน้ำ ดังนี้

          1. คลองจอเบาะ เป็นสายน้ำเล็กๆตัดผ่านพื้นที่บ้านจอเบาะ หมู่ที่1ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะ แห้ง ไม่เพียงพอแก่การทำการเกษตร

2. คลองบูเกะบูงอ เป็นสายน้ำเล็กๆตัดผ่านพื้นที่บ้านต้นตาล หมู่ที่2 ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะ แห้ง ไม่เพียงพอ

แก่การทำการเกษตร

3. คลองบ้านแยะ เป็นสายน้ำเล็กๆ ตัดผ่านพื้นที่บ้านแยะหมู่ที่ 3 ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งไม่เพียงพอแก่การทำการเกษตร

4. หนองน้ำลุโบะบูกู เป็นหนองน้ำธรรมชาติ แต่มีน้ำไม่เพียงพอที่จะน้ำมาใช้ในการเกษตร

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่ที่เป็นป่าธรรมชาติ  มีเนื้อที่ประมาณ  2,284 ไร่  มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง  คือ

1. ป่าสงวนแห่งชาติบูเกะบูงอ  ตั้งอยู่หมู่ที่  มีเนื้อที่  0.5  ตารางกิโลเมตร

2. ป่าสงวนแห่งชาติบูโด  ( รือเสาะ  บาเจาะ  ยี่งอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,4,6,7,9  มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร

 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง

          ๒.๑  เขตการปกครอง

 

ทิศเหนือ                     ติดกับพื้นที่     ตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก               ติดกับพื้นที่     ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้                        ติดกับพื้นที่     ตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก                 ติดกับพื้นที่     ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

          ๒.๒ การเลือกตั้ง

          การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน ๙ หมู่บ้าน รวมเป็น 9 คน

๓.  ประชากร

          ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

ปี 2564

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

338

351

689

156

2

486

504

990

219

3

519

524

1,043

227

4

479

535

1,014

203

5

526

545

1,071

223

6

474

512

986

226

7

606

587

1,193

213

8

554

650

1,204

267

9

430

401

831

179

รวม

4,412

4,609

9,021

1,913

 

4.  สภาพทางสังคม

          ๔.๑  การศึกษา

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน    1        แห่ง

     1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลหูดา

2.  โรงเรียนประถมศึกษา          5        แห่ง

     2.1  โรงเรียนบ้านจอเบาะ              ระดับ ประถมศึกษา

     2.2  โรงเรียนบ้านต้นตาล               ระดับ ประถมศึกษา

     ๒.๓  โรงเรียนบ้านนากอ                 ระดับ ประถมศึกษา

     ๒.๔  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ          ระดับ ประถมศึกษา

     ๒.๕  โรงเรียนบ้านยือเลาะ               ระดับ ประถมศึกษา

 

          3.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน   6        แห่ง

 

 

 

          4.  ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.บ้านนากอ) ๑ แห่ง

 

          ๔.๒  สาธารณสุข

๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจอเบาะ  1  แห่ง

 

4.3  อาชญากรรม

          -

 

๔.๔  ยาเสพติด

          ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง

 

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์

          -

 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน

          ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง

      เส้นทางคมนาคมของตำบลจอเบาะ ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินสาย นราธิวาส รือเสาะ ทำให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ในตำบลจอเบาะมีการตัดถนนลาดยางผ่านตลอดทุกหมู่บ้าน ทำให้การติดต่อสะดวกยิ่งขึ้น เส้นทางสำคัญที่ติดต่อกับตัวอำเภอและถนนคอนกรีต มี 4 เส้นทาง สำหรับเส้นทางคมนาคมสายต่าง ๆ มีดังนี้

- ทางหลวงท้องถิ่น ยี่งอ รือเสาะ ระยะทาง  40 กิโลเมตร

ชื่อไฟล์ : 1644291906_ประวัติตำบลจอเบาะ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1644291906_ประวัติตำบลจอเบาะ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปของตำบล ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย