O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ชื่อไฟล์ : 1648196992_สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้บุคคลในหน่วยงานสวมเสื้อขาวฯ65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650442083_41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 12 เดือน 64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1667361057_รายงาน 12เดือน ita 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1667363614_รายงานผลคุณธรรม 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1648196992_สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้บุคคลในหน่วยงานสวมเสื้อขาวฯ65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1650442083_41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 12 เดือน 64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1667361057_รายงาน 12เดือน ita 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1667363614_รายงานผลคุณธรรม 2565.pdf



ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปของตำบล ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิก







ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย