โครงการจัดตั้งคลินิกเทคโนโลยีกสิกรรมธรรมชาติ อบต.จอเบาะ Natural Farming Technology Clinic (NFTC) :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

โครงการจัดตั้งคลินิกเทคโนโลยีกสิกรรมธรรมชาติ อบต.จอเบาะ Natural Farming Technology Clinic  (NFTC)

----------------------

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้ดำเนินการจัดตั้ง คลินิกเทคโนโลยีกสิกรรมธรรมชาติ อบต.จอเบาะ Natural Farming Technology Clinic  (NFTC) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ข้อมูลจากการสำรวจครั้งล่าสุด พ.ศ.2565  อัตราส่วนของประชากรในพื้นที่ตำบลจอเบาะ ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรนั้นมีมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพในพื้นที่  โดยมีแขนงของการทำการเกษตรที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น ชาวสวนยางพารา เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกผักพื้นบ้านหรือพืชอายุสั้น รวมไปถึงเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์

   องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ จึงได้มีการสร้างกลไกการพัฒนาเฉพาะด้านขึ้นมา นั้นคือ โครงการจัดตั้งคลินิกเทคโนโลยีกสิกรรมธรรมชาติ อบต.จอเบาะ Natural Farming Technology Clinic  (NFTC) จึงถูกจัดตั้งขึ้นตามหนังสือคำสั่งเลขที่ 772/2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในพื้นที่ตำบลจอเบาะในด้านการเกษตรและการส่งเสริมประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่ โดยแนวคิดหลักของคลินิกเทคโนโลยีกสิกรรมธรรมชาติ อบต.จอเบาะ Natural Farming Technology Clinic  (NFTC) คือการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทั้งในแง่ของการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรในแขนงต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาเพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรได้


   ข้อมูลพื้นฐาน

   ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
   เข้าสู่ระบบสมาชิก   ข้อมูลสารสนเทศ
   หน่วยงานภายใน

   หน่วยงานภายใน


   ระบบบริการออนไลน์
   ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

   ระเบียบ/กฎหมาย