องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
เข้าสู่ระบบสมาชิก

ประกาศด่วน!

>ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ข้อมูลการติดต่อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ O6 Q&A (ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ) O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O9 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ O11 คู่มือหรือแนวทางการใช้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ O13 E-Service O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O23 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O24 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทPage 1 of 0

ทำเนียบบุคลากร

วัณอิสมาแอล กูโน

คณะผู้บริหาร
โทร : 073-530-924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

วิชาญ เจตมหันต์

หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

นฤชัย โมรายันต์

สำนักปลัด
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

ธเนศ มะสิกะ

กองช่าง
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

อันวาร์ กูดุส

กองคลัง
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

ศิรินทร์ ลิอีลา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

พาฤทธิ์ ลอฮะ

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

นายมะยัมรี บีรู

หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 0862858619
Email : Jobok-org@hotmail.co.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
สแกน หรือ แอดไลน์ไอดีเป็นเพื่อนกับเราผ่าน ไลน์ โอ-เอ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย