นโยบายการบริหาร- ข้อมูลทั่วไปนโยบายการบริหาร

 

นโยบายการบริหาร

คำแถลงนโยบาย

ของ
นายเฉลิมศักดิ์  แวนามะกัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

                                                                     
 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 
กระผม นายเฉลิมศักดิ์  แวนามะกัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน
 
ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบคุณ ประชาชนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับกระผมในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้อง ประชาชนชาวตำบลจอเบาะ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนา บ้านของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริง เที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามสโลแกน ที่ว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันพัฒนา ตำบลของเรา เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการของท้องถิ่นบ้านเราและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง โดย น้อมนำเอาบางส่วนของแนวพระราชดำรัสใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเป็นกรอบคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตามประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้กระผม นายเฉลิมศักดิ์ แวนามะกัน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ เพื่อเปิดโอกาสให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ นั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่าการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว
ท่านประธานสภาฯ ครับ
          เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) และฉบับที่ 11 (พ.ศ.๒๕๕๕-๑๒๕๕๙) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ เพื่อต้องการเห็นสังคมไทยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีคุณธรรม นำความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ภายใต้ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี และการเตรียมตัวรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นี้และประการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มาก
ที่สุด และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ในท้องถิ่น นั้นก็คือปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          บัดนี้กระผมได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ในโอกาสต่อไป ตามลำดับดังนี้
 
๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
          การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
          ๑.๑  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ให้องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของตำบลจอเบาะ พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่มีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ๒๕๕๘
           ๑.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
          ๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
          ๑.๔  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ   ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
 
๒.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  
          พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
          ๒.๑  รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสร้างวินัยและจิตสาธารณะของคนในชุมชน
          ๒.๒  ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
          ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา ประเพณีประจำตำบลและจัดหานำร่องลานกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา
          ๒.๔  ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข็มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว
          ๒.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความ
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา
 
3.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
          การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันจะที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
          ๓.๑  สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามาตรฐาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
          ๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ๒๕๕๘
          ๓.๓  สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่
 
๔.  นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
          การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมคุณภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนี้
          ๔.๑  เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
          ๔.๒  ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
           ๔.๓  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคนและสัตว์โดยการขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
          ๔.๔  ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
          ๔.๕  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 
๕.  นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
          ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
          ๕.๑  สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข็มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ
          ๕.๒  สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์
          ๕.๓  สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่ายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่
          ๕.๔  ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
๖.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
          พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของตำบล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้
          ๖.๑  พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม  
           6.2  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ รวมถึงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ
          ๖.๓  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม
 
๗.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิต เพื่อเอื้ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
          ๗.๑  รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนักสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน
          ๗.๒  สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ ในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่
          ๗.๓  ส่งเสริมสนับสนุนเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมขอชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
          ๗.๔  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
 
แผนงานการดำเนินการตามนโยบาย

 1. < >< >การศึกษา การสาธารณสุข

 2. < > 
   
   
  ๕.  ยึดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี แผนพัฒนา ๓ ปี และแผนดำเนินงานเป็นหลักและอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามความจำเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบัน
  ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง ๗ ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในตำบลจอเบาะ และการดำเนินงานตานโยบาย ที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผล ได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก และส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนชุมชนพี่น้องประชาชน เป็นต้น
  กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯ แห่งนี้ว่า จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผลงานและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับองค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่