สภาพและข้อมูลพื้นฐาน- ข้อมูลทั่วไปสภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 

ที่ตั้ง
ตำบลจอเบาะเป็น 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอยี่งอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอยี่งอห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร
เนื้อที่
ตำบลจอเบาะมีเนื้อที่โดยประมาณ 49.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,814 ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือ              ติดกับพื้นที่     ตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก         ติดกับพื้นที่     ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้                  ติดกับพื้นที่     ตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก           ติดกับพื้นที่     ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส
ภูมิประเทศ
ตำบลจอเบาะมีสภาพทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูง โดยมีลักษณะดังนี้
1. พื้นที่ราบสูง อยู่ทางตอนกลางและเชิงเขาตะวันตก เหมาะแก่การปลูกยางพาราและไม้ผล พื้นที่ประมาณ 40 %
2. พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ทางตะวันออกและทิศเหนือ เหมาะแก่การทำนา มีพื้นที่ประมาณ 25 %
3. พื้นที่ภูเขา อยู่ทางตะวันตกและทิศใต้บางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 35 %
 
 จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1  บ้านจอเบาะ
หมู่ที่ 2  บ้านต้นตาล
หมู่ที่ 3  บ้านแยะ
หมู่ที่ 4  บ้านพงปือเราะ
หมู่ที่ 5  บ้านโคะ
หมู่ที่ 6  บ้านนากอ
หมู่ที่ 7  บ้านลูโบะปาเระ
หมู่ที่ 8  บ้านตะลาฆอสะโต
หมู่ที่ 9  บ้านยือเลาะ
 
 
ประชากร
ตำบลจอเบาะมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  8,323 คน  แยกเป็นชาย 4,035 คน หญิง 4,288 คน และ 1,656 ครัวเรือน
 
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 289 314 603 133
2 463 486 949 190
3 466 485 951 195
4 452 529 981 181
5 476 524 1,000 195
6 434 448 882 209
7 525 521 1,046 170
8 530 591 1,121 226
9 400 390 790 156
รวม 4,035 4,288 8,323 1,656
ข้อมูล :  ณ  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2557
 
สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรมีอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีเนื้อที่ถือครอง 27,242 ไร่ ใช้สำหรับเพาะปลูกทางการเกษตรเช่น  ยางพารา  ข้าว  ไม้ผล  ลองกอง  และทุเรียน เป็นต้น
ยางพารา       มีเนื้อที่ปลูก   12,972 ไร่  หรือ  47.62 %
นาข้าว           มีเนื้อที่ปลูก    5,477 ไร่  หรือ  20.10 %
ไม้ผล             มีเนื้อที่ปลูก    2,400 ไร่  หรือ    8.81 %
พืชอื่นๆ          มีเนื้อที่ปลูก    6,393 ไร่  หรือ  23.47 %
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
โรงสี                                      5        แห่ง
ร้านขายของชำและอาหาร              32      แห่ง
ร้านซ่อมรถหรือเครื่องยนต์              8        แห่ง
ร้านเชื่อมทำเหล็ก                        2         แห่ง
ร้านซื้อขายยางแผ่น                      11      แห่ง
 
สภาพสังคม
ด้านการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน      1        แห่ง
-  โรงเรียนประถมศึกษา            5        แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน     6        แห่ง
สถาบันและองค์กรศาสนา
- มัสยิด                              8        แห่ง
- โรงเรียนตาดีกา                             7        แห่ง
ด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล     1    แห่ง
 การบริการพื้นฐาน1. การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมของตำบลจอเบาะ ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดินสาย นราธิวาส – รือเสาะ ทำให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ในตำบลจอเบาะ มีการตัดถนนลาดยางผ่านตลอดทุกหมู่บ้าน ทำให้การติดต่อสะดวกยิ่งขึ้น เส้นทางสำคัญที่ติดต่อกับตัวอำเภอและถนนคอนกรีต มี 4 เส้นทาง
สำหรับเส้นทางคมนาคมสายต่างๆมีดังนี้
- ทางหลวงท้องถิ่น ยี่งอ – รือเสาะ ระยะทาง  40 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางตะลาฆอสะโต – ปาลอบาตะ ระยะทาง 7.170 กิโลเมตร สร้างโดยกรมโยธาธิการ
- ถนนลาดยางต้นตาล – กาบุ๊ ระยะทาง 4.075 กิโลเมตร สร้างโดยกรมโยธาธิการ
- ถนนลาดยางจีจา – จอเบาะ ระยะทาง 1 กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างมัสยิด ระยะทาง 110 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะ-บ้านแยนะ ระยะทาง 200 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแปด ระยะทาง 500 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบาลาเซาะห์ ระยะทาง 400 เมตร สร้างโดย อบต.จอเบาะ
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  9 ตู้
 
ด้านการไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ลำห้วย  6 สาย
- บึง หนองน้ำ และอื่นๆ  3 แห่ง
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 2 แห่ง คือ ฝายพงปือเราะ  หมู่ที่ 4  และฝายโต๊ะแก  หมู่ที่ 6
- บ่อน้ำตื้น 895 แห่ง
- บ่อโยก 7 แห่ง
ข้อมูลอื่น
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลจอเบาะ
พื้นที่ที่เป็นป่าธรรมชาติ  มีเนื้อที่ประมาณ  2,284 ไร่  มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง  คือ
1. ป่าสงวนแห่งชาติบูเกะบูงอ  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  มีเนื้อที่  0.5  ตารางกิโลเมตร
2. ป่าสงวนแห่งชาติบูโด  ( รือเสาะ  บาเจาะ  ยี่งอ )  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,4,6,7,9  มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร
 


องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่