กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อมูลทั่วไปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

            * พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
             
* พรบ. เทศบาล 
             
* พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
              
พรบ. การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
              
พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
              พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
              พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
              พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
              พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
              กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
              พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
              พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
              พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
              พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
              ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559


องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่