ITA 2564- ข้อมูลทั่วไปITA 2564

 


 

ข้อ 01  โครงสร้าง

ข้อ 02  ข้อมูลผู้บริหาร

             ข้อมูลคณะผู้บริหาร          

ข้อ 03  อำนาจหน้าที่

             อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

             แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 05  ข้อมูลการติดต่อ

              ติดต่อเรา
              ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
              
https://goo.gl/maps/wno7mDmWiLHY7fFV9
                                                     https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%B0-105482854552757/

ข้อ 06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           * พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
           * พรบ. เทศบาล
           * พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
           * พรบ. การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
           * พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
           * พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
           * พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
           * พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
           * พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
           * กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
           * พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
           * พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
           * พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
           * พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
           * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
           * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ข้อ 07  การประชาสัมพันธ์
           * ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ 08  Q&A
           * ตั้งกระทู้ถาม - ตอบ

ข้อ 09  Social Network
           * Social Network

ข้อ 10  แผนดำเนินงานประจำปี
         
 * แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562
           
* ติดตามประเมินผล อบต.จอเบาะ ต.ค. 61 - ก.ย. 62
          * แผนดำเนินงานจอเบาะ ปีงบ63 ผด.02
         
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

ข้อ 11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ 13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
           
*  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
           *  คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย
           *  คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
           *  คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน
           *  
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ
           *  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
           *  คู่มือการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์
           *  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
           *  คู่มืองานธุรการ
           *  คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ
           *  คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย

ข้อ 14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
         
 *  คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
           *  คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา
           *  คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
           *  คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
           *  คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
           *  คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
           *  คู่มือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542
           *  คู่มือข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2542
           *  คู่มือข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2545
           *  คู่มือข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
           *  คู่มือข้อบัญญัติ-เรื่อง-การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ.2544
           *  มาตรฐานการดำเนินงานหอกระจายข่าว
           *  มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           *  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-และการศึกษาระดับปฐมวัย
           *  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
           *  มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
           *  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
           *  มาตรฐานการส่งเสริมศาสนาฯ
           *  มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
           *  มาตรฐานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
           *  มาตรฐานตลาด
           *  มาตรฐานทางกฎหมาย

ข้อ 15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
           
*  ประจำปีงบประมาณ 2561
           *  ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก)
           *  ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก)

ข้อ 16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ 17  E-Service
           *  แบบยื่นคำขอใช้บริการ

ข้อ 18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ 22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           *  
จัดซื้อ จัดจ้าง

ข้อ 23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ 24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ 25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ 29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           
                  
           *  
1.ช่องทางการร้องเรียนทุจริต  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxfid1eXgbqy0GfyVHjeSpHi3Ig3Enf9lHwBdj14kECWK9aQ/viewform?usp=sf_link
    


ข้อ 30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ 33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ 34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ 35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ 36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ 37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ 38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ 39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ 40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ข้อ 42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ 43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 


องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่