กิจการสภา- ข้อมูลทั่วไปกิจการสภา

 

  กำหนดสมัยประชุม
กำหนดสมัยประชุมปี 2560 
กำหนดสมัยประชุมปี 2561
กำหนดสมัยประชุมปี 2562  
กำหนดสมัยประชุมปี 2563 

 การเรียกประชุม 
เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2562
เรียกประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่1  ประจำปี 2562

  การนัดประชุม
แจ้งนัดประชุม สมัยสามัญ สมัย ที่ 1  ประจำปี 2562
แจ้งนัดประชุม สมัยสามัญ สมัย ที่ 2  ประจำปี 2562
แจ้งนัดประชุม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
แจ้งนัดประชุม สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562
แจ้งนัดประชุม สมัยสามัญ สมัย ที่ 4  ประจำปี 2562
แจ้งนัดประชุม สมัยวิสามัญ สมัย ที่1  ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภาฯ
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุม สมัยวิสามัญ สมัย ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

แปรญัตติ
คำสั่งสภาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ปี 2562
คำสั่งสภาแต่งตั้งประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ
รายงานการประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ 2

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ

  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท
  ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท

การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานกิจการสภาฯ  
ประกาศสภาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยกิจการสภาฯ


     

      


   
 


องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่