ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร- ข้อมูลทั่วไปศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบล
จอเบาะ
 

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประชาชน

            พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่มีขึ้นรองรับ “สิทธิได้รู้” (Right to Know) ของประชาชนหรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน โดยแนวคิดหลักของกฎหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้

1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใสอันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย

2. รองรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐได้แก่ สิทธิในการขอคำปรึกษา สิทธิในการตรวจดูข้อมูล สิทธิในการข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ สิทธิในการขอสำเนาหรือสำเนาที่มีการรับรองสิทธิในการได้รู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการอุธรณ์

3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ สามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยข้อยกเว้นจะมีได้ เฉพาะที่กฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น

สิทธิของประชาชน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดสิทธิของประชาชน ดังนี้

สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ 

1. สิทธิการเข้าตรวจดู สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนสามารถทำได้ แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้น โดยกฎหมายได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ตามมาตรา 9 นำไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน เป็นต้น

2. สิทธิในการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาถูกต้อง เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเข้าตรวจดูแล้ว หากสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องใด ก็มีสิทธิที่จะขอสำเนา และขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้

สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์จะรู้หรือเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้หรือพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชน หรือสังคม

1. ประชาชนมีสิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่อง สิทธิในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารนี้ ถือว่าเป็นไปตามมาตรา 11 ของกฎหมาย ที่ประชาชนมีสิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ทุกเรื่อง โดยกฎหมายไม่ได้จำกัดหรือข้อห้ามว่าไม่ให้ยื่นคำขอข่าวสารประเภทใดเรื่องใด และผู้ใช้สิทธิ์ยื่นคำขอตามกฎหมายนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเดียวกับสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร

2. ประชาชนได้ใช้สิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสาร โดยเขียนคำขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใด หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้ในเวลาอันสมควร กฎหมายได้บัญญัติรับรองสิทธิการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ว่า ถ้าประชาชนได้เขียนคำขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าข้อมูลข่าวสารเรื่องใด หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจะต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนที่ยื่นคำขอในเวลาอันควรด้วยเช่นกัน โดยในปีงบประมาณ 2548 คณะรัฐมนตรีได้มติให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติดังนี้

         2.1 กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารของรัฐ ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในวันที่ขอรับบริการ

        2.2 กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจำนวนมาก หรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทำการ จะต้องแจ้งผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วันทำการ รวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอทราบด้วย

        2.3 กรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ จะต้องแจ้งคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอ

3. การใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน ต้องไม่บ่อยครั้งหรือจำนวนมากโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้ว่าสิทธิการยื่นขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งกฎหมายรองรับให้เป็นสิทธิของคนทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสีย แต่ถ้าประชาชนยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หน่วยงานของรัฐก็อาจให้เหตุผลนี้


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร.pdf
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต
ประกาศจัดตั้งศุนย์  
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ดัชนีประจำแฟ้ม

01 = มาตรา 7 (1)-(3) 

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท
  ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท

02 = มาตรา 7 (4)

03 = มาตรา 9 (1)

04 = มาตรา 9 (2)

05 = มาตรา 9 (3)  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ติดตาม บทนำ สรุป อบต จอเบาะ ปี 62

 ติดตามประเมินผล อบต_จอเบาะ ต.ค 61 -ก.ย 62

  แผนดำเนินงานจอเบาะ ปีงบ63 ผด 01-ผด 02 ผด02

  ติดตาม งบ63 (ต.ค.62 - มี.ค. 63) รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ 2563  http://www.laas.go.th//UI/ReportViewer.aspx?Site_ID=4F8CFA9D-CF9F-4A50-897F-0E8E00FB989C&budget_Year=2563&Estimate_Expense_id=3A88E8D6-C494-4A42-8D8A-945E560B7504&UserID=B510DC95-88CF-45D0-8843-80FB9749AA86&JobID=&PlanID=&report=Budget/B_EstimateExpenseDetail_Print 
  แผนอัตรากำลัง

06 = มาตรา 9 (4) 
   คู่มือประชาชน 
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

มาตรฐานการส่งเสริมศาสนาฯ07 = มาตรา 9 (5)

08 = มาตรา 9 (6)

09 = มาตรา 9 (7)  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ปี 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

10 = มาตรา 9 (8) ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563.rar 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 


11 = มาตรา 9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

12 = มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

13 = มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

14 = มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

15 = สัญญาอื่น ๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง


16 = งานกิจการสภา  

กำหนดสมัยประชุมปี 2560 
กำหนดสมัยประชุมปี 2561
กำหนดสมัยประชุมปี 2562  
กำหนดสมัยประชุมปี 2563 

ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกองค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่