การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร- ข้อมูลทั่วไปการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 
***************** 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (องค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต)

          องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ  มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ในการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยหลัก
  2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน พัฒนา
  3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน พัฒนา
การดำเนินงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งคุณธรรมและค่านิยมสุจริต

                    1.ประกาศเจตจำนงการเป็นองค์กรคุณธรรม และค่านิยมสุจริต

                    2. ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต ภายใต้ชื่อ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร


 
 
-แบบทดสอบคุณธรรมจริยธรรมฯ
-แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
-วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 2563

 


องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่