การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- ข้อมูลทั่วไปการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

             

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                      ธันวาคม 2561 ณ หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน มีการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อพนักงานและติดประกาศไวนิลประกาศเจตนารมณ์ต่อต้า่นการทุจริต
 
 
           
                              
องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่