วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์/พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์
ชุมชนน่าอยู่ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์สังคม ควบคู่คุณธรรม

 
 
พันธกิจ
          1. จัดให้มีการก่อร้างเส้นทางคมนาคม
          2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
          3. ปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถอุปโภคบริโภคได้
          4. ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน
          5. แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
          6. จัดให้การส่งเสริมการศึกษาของประชาชน
          7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          9. บริการประชาชนให้เป็นที่ประทับใจ
          10. ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 


องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่