• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖0  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สาย บ้านแวอาลี-บ้านแอเสาะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 400 ตร.ม.

200,000

 

200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

2

ยกระดับถนน คสล. ม.5 (หน้าปอเนาะ)

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 400 ตร.ม.

200,000

 

200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

3

ก่อสร้างถนน  คสล. ม.1 สายไปสนามฟุตบอล

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 1,600 ตร.ม.

800,000

 

800,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

4

ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สาย บ้านมะยีดิง-สปอม

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 1,600 ตร.ม.

800,000

 

800,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

5

ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สาย กลามอลีเละ-ตะโละเปาะแร

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 800 ตร.ม.

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

6

ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สาย หัวสะพาน-สนามฟุตบอล

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 1,200 ตร.ม.

600,000

 

600,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

7

ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สาย ตะโละเปาะแร-ลูโบะปรีติง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 4,000 ตร.ม.

2,000,000

 

2,000,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

8

บุกเบิกถนน คสล. ม1.สายจอเบาะ-กูเล็ง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว ๒,500 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 2,000 ตร.ม.

1,500,000

 

1,500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

9

ก่อสร้างถนน คสล. ม.4สายซาเบ็ง – โต๊ะแก

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 1,600 ตร.ม.

800,000

 

800,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

10

บุกเบิกถนนพร้อมหินคลุก ม.๓ สายบ้านยากี-กูโบร์เก่า

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 330 ตร.ม.

220,000

 

220,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

11

ก่อสร้างถนน คสล. ม.4พงปือเราะ-ซาเบ็ง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 1,000 ตร.ม.

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

12

ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 สาย บาลาเซาะห์-บ้านกะปะห์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 2,800 ตร.ม.

1,000,000

 

1,000,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

       

       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

13

ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 สายบือแนมาแจ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 1,600 ตร.ม.

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

14

ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 สาย บาเละฮีเล

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 1,600 ตร.ม.

800,000

 

800,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

15

ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ ซอยทาเนาะ 1

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 800 ตร.ม.

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

16

บุกเบิกถนน คสล.รอบกูโบจืองา ม.๖

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 2,000 ตร.ม.

1,000,000

 

1,000,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

17

บุกเบิกถนน คสล.สายกูโบร์-บาเละฮูลู ม.๗

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.04 ม. ผิวจราจร 1,200 ตร.ม.

4,200,000

 

4,200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

18

ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙สายบ้านเปาะแตะแมะซง-บ้านดอเลาะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 2,000 ตร.ม.

1,500,000

 

1,500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

19

ก่อสร้างถนน คสล.สาย ร.ร.บ้านแยะ-บ้านอีหม่าม

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 200 ตร.ม.

130,000

 

130,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

20

ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สาย-ลุโบะปลือติง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 12,000 ตร.ม.

6,000,000

 

1,400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

21

บุกเบิกถนนพร้อมหินคลุก ม.๙ สายยือเลาะ-ซาเบ็ง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว ๑๐๐๐ ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 1,600 ตร.ม.

608,250

 

608,250

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

22

บุกเบิกถนนคลุกม. 1 สายบือแนตา

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.  ผิวจราจร 1,600ตร.ม.

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

23

ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๗ สายบาโงปือละ-บ่อขยะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ผิวจราจร 0.15 ตร.ม.

2,600,000

 

2,600,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

24

บุกเบิกถนนพร้อมถมหินคลุก ม.๓ สายพงตียา

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนนหินคลุก กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. ผิวจราจร 1,500 ตร.ม.

5,000,000

 

5,000,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

25

บุกเบิกถนนพร้อมหินคลุก ม.๙ สายบาเละกอตอ-บือแนยือแร

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนนหินคลุก กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ผิวจราจร 1,000 ตร.ม.

730,000

 

-

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

26

บุกเบิกถนนพร้อมหินคลุก สายมัสยิด-ทุ่งนา

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนนหินคลุก กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. ผิวจราจร 3,500 ตร.ม

1,000,000

 

1,000,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

27

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง คสล. ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 500 ม.

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

28

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.1สาย เพิ่มเติมจากศาลาเอนกประสงค์จอเบาะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 800 ม

640,000

 

640,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

29

ต่อเติมคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.1 สายบ้านครูฮาซัน-คลองสะพาน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 500 ม.

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

30

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.2สาย กูโบร์-มัสยิด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 500 ม

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

31

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.2 สายสามแยกบาเละฮีเละ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 500 ม.

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

32

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.2สาย กูโบร์-มัสยิด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 500 ม

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

33

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.2 สายสามแยกบาเละฮีเละ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 500 ม.

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

34

ก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนิฮารง-บ้านอับดุลเลาะ

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

ถนนหินคลุก กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ผิวจราจร 12,000 ตร.ม.

200,000

 

200,000

200,000

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

35

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.3สาย บ้านดอเลาะ

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 200 ม

160,000

 

160,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

36

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.4สายบ้านยามิง-นาแปะ

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 200 ม.

160,000

 

160,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

37

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.4 สายมัสยิดอัลฮูดา

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 200 ม.

160,000

 

160,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

38

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.4 สายบ้านอดีตกำนัน

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 300 ม.

240,000

 

240,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

39

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.5 สายมัสยิด-แยกป้อม ชรบ.

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 300 ม

640,000

 

640,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

40

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.3 สายบ้านกะจิ-เสาะเดาะ

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 700 ม.

560,000

 

560,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

41

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.5 สาย ข้างมัสยิด

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 700 ม.

560,000

 

560,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

42

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.6 ซอยระหว่าง ร.ร.กับตาดีกา

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 300 ม.

240,000

 

240,000

240,000

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

43

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.8 สายบ้านเจ๊ะเมาะ-บ้านนิปา

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 200 ม.

160,000

 

             -  

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

44

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.8 สาย โรงเรียนลุโบะปาเระ-คลองเจ๊ะแว

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 1,500 ม.

               -  

 

1,200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

45

วางท่อระบายน้ำ ม.7สายลุโบะปาเร๊ะ – โรงเรียนลุโบะปาเร๊ะ

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 280 ม.

700,000

 

700,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

46

ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.9 สายริมรั้วมัสยิด

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 200 ม.

160,000

 

             -  

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

47

ก่อสร้างถนนทางเท้า คสล. สายในหมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อให้มีทางเท้าสำหรับสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม.

240,000

 

             -  

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

48

ก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม.

160,000

 

             -  

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

       

       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

49

ก่อสร้างทางเท้า คสล. ม.7 สาย โรงเรียน-กูโบร์

เพื่อให้มีทางเท้าสำหรับสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 600 ม.

560,000

 

560,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

50

ก่อสร้างทางเท้า คสล. ม.9 สายบาเละยาโตะห์

เพื่อให้มีทางเท้าสำหรับสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 600 ม.

560,000

 

560,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

51

ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. พร้อมบุกเบิกถนนหินคลุกหมู่ 9

เพื่อเพิ่มทางเท้าและสามารถระบายน้ำได้ดี

 ไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีทางเท้าในการเดินทางระบายน้ำได้ดี

กองช่าง

52

วางท่อ คสล. พร้อมเทไหล่ทาง คสล. ม. 2

เพื่อเพิ่มทางเท้าและสามารถระบายน้ำได้ดี

ท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว  3,000 ม.

614,000

 

614,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีทางเท้าในการเดินทางระบายน้ำได้ดี

กองช่าง

53

วางท่อระบายน้ำใยหินม. 3 สายภายในหมู่บ้าน

เพื่อเพิ่มทางเท้าและสามารถระบายน้ำได้ดี

ท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง  8 นิ้ว ยาว 108 ม.

60,000

 

60,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีทางเท้าในการเดินทางอย่างปลอดภัย

กองช่าง

54

วางท่อระบายน้ำ ม. 3

เพื่อเพิ่มทางเท้าและสามารถระบายน้ำได้ดี

ท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 500 ม.

600,000

 

600,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีทางเท้าในการเดินทางอย่างปลอดภัย

กองช่าง

       

       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

55

วางท่อ คสล. ม. 4

เพื่อเพิ่มทางเท้าและสามารถระบายน้ำได้ดี

ท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 150 ม.

260,000

 

260,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีทางเท้าในการเดินทางอย่างปลอดภัย

กองช่าง

56

วางท่อระบายน้ำ ม. 5

สามารถระบายน้ำได้ดี

ท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 500 ม.

600,000

 

600,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีทางเท้าในการเดินทางอย่างปลอดภัย

กองช่าง

57

วางท่อระบายน้ำ ม. 6สาย บริเวณมัสยิด

เพื่อเพิ่มทางเท้าและสามารถระบายน้ำได้ดี

ท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม.ยาว 108 ม.

60,000

 

60,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ครัวเรือนมีทางเท้าในการเดินทางอย่างปลอดภัย

กองช่าง

58

วางท่อระบายน้ำ ม. 7สาย บาลาเซาะห์-บ้านแบฮะ

เพื่อเพิ่มทางเท้าและสามารถระบายน้ำได้ดี

ท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม.

240,000

 

240,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ครัวเรือนมีทางเท้าในการเดินทางอย่างปลอดภัย

กองช่าง

59

ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. สายในหมู่บ้าน หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000

 

200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

60

ซ่อมแซมสะพาน ม.2

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้

สะพานที่ชุดของ ม.2

250,000

 

250,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

61

ก่อสร้างสะพาน ม.3สายบาเละจาเราะ

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้

สะพาน คสล. กว้าง 2.2 ม. ยาว 5 ม.

240,000

 

240,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

       

       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

62

ก่อสร้างสะพาน ม.4สาย บ้านบาเล๊ะจาเราะ

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้

สะพาน คสล. กว้าง 2.0 ม ยาว 7.0 ม..

350,000

 

350,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

63

ก่อสร้างสะพาน ม.5สาย ทิศตะวันตก

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้

สะพาน คสล. กว้าง 2.0 ม. ยาว 7.0 ม.

350,000

 

350,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

64

ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้า ม.7 สายโรงเรียน-กูโบร์

เพื่อให้ประชาชนมีทางเท้าสำหรับสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว

ถมดินไหล่ทางพร้อมคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 8.00 ม.

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

65

วางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน ม.2 สายปะดอลา – บ้านผู้ใหญ่

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

ท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 150 ม.

200,000

 

200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

66

ก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่ง ม.3 (บริเวณคลองมัสยิดไซดุลอิสลาม)

เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง

ขนาดความสูง 3 ม. ยาว 300 ม.

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีกำแพงกั้นตลิ่งป้องกันน้ำท่วม

กองช่าง

67

ขุดลอกคูระบายน้ำ

เพื่อให้มีการระบายน้ำจากบ้านเรือนได้อย่างสะดวก

คูระบายน้ำ กว้าง 1.5 ม. ลึก 1 ม. ยาว 900 กิโลเมตร

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีพื้นที่และบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

68

ขุดลอกคูระบายน้ำ ม.7(บาลาเซาะ)

เพื่อให้มีการระบายน้ำจากบ้านเรือนได้อย่างสะดวก

คูระบายน้ำ กว้าง 1.5 ม. ลึก 1 ม. ยาว 1,500 ม.

2,000,000

 

2,000,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีพื้นที่และบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

69

ขุดลอกคลอง ม. 1 บาลาเซาะ – สะพาน

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำ

ขนาดความกว้าง 4 ม. ลึก 2 ม. ยาว 500 ม.

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

70

ขุดลอกคลอง ม.3 สาย (บริเวณสะพานมาหะ)

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำ

ขนาดความกว้าง 6 ม. ลึก 2 ม. ยาว 300 ม.

150,000

 

150,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

71

ขุดลอกคลอง ม.3 ( จากท่อเหลี่ยม-ปอเนาะบาบอแอ)

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำ

ขนาดความกว้าง 6 ม. ลึก 2 ม. ยาว 500 ม.

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

72

ขุดลอกคลอง ม.8 (หลังบ้านผู้ใหญ่)

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำ

ขนาดความกว้าง 6 ม. ลึก 2 ม. ยาว 1,500 ม.

750,000

 

750,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

73

ขุดลอกคลอง ม.7 (บาเละยาโตะห์-กูโบร์)

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำ

ขนาดความกว้าง 6 ม. ลึก 2 ม. ยาว 500 ม.

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

74

ขุดลอกคลองพร้อมสร้างกำแพงกั้นตลิ่ง ม.9 (สะพานเปรม-บ้านดอแม

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำ

ขนาดความกว้าง 6 ม. ลึก 2 ม. ยาว 500 ม.

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

75

ก่อสร้างที่กั้นน้ำ ม.9 (ทำนบ)

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำ

ขนาดความกว้าง 6 ม. ลึก 2 ม. ยาว500 ม.

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

76

ถมดินบนไหล่ทาง ม.1-9

เพื่อให้มีทางเท้าสำหรับสัญจรไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม.

1,000,000

 

             -  

1,000,000

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

77

ก่อสร้างทางเท้าสายบ้านบูดี ม.9

เพื่อให้มีทางเท้าสำหรับสัญจรไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง 1.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 60 ม.

100,000

 

100,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

78

ก่อสร้างทางเท้า(สายบ้านเปาะเตะแมะซง)ม9

เพื่อให้มีทางเท้าสำหรับสัญจรไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง 1.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว  200 ม.

300,000

 

300,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

79

ก่อสร้างสะพาน(สายบ้านเจ๊ะฆูยา) ม.9

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้

สะพาน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 5 ม.

350,000

 

350,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

80

ขุดลอกคลองพร้อมสร้างกำแพงและก่อสร้าง

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้

สะพาน คสล. กว้าง 2.50 ม.ยาว 5 ม.

400,000

 

400,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

81

สร้างสะพาน(สายจาเราะบาเละยาโตะ) ม.9

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำ

ขนาดความกว้าง 6 ม. ลึก 2 ม. ยาว 300 ม.

750,000

 

750,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

82

ก่อสร้างรั้วพร้อมคูระบายน้ำ สนามฟุตบอล

เพื่อให้สถานที่มีระยะขอบเขตและปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 1.50 ม. ยาว 1000 ม.

350,000

 

             -  

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทำให้มีระยะขอบเขตและมีความปลอดภัย

กองช่าง

83

ก่อสร้างรั้วรอบ มัสยิด ม.5

เพื่อให้สถานที่มีระยะขอบเขตและปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.

875,000

 

875,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทำให้มีระยะขอบเขตและมีความปลอดภัย

กองช่าง

84

ก่อสร้างกำแพงตลิ่ง ม.2

เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง

ขนาดความสูง 3 ม. ยาว 200 ม.

250,000

 

250,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

กำแพงกั้นตลิ่งป้องกันน้ำท่วม

กองช่าง

85

ก่อสร้างรั้วรอบกูโบร์ ม. ๖

เพื่อให้สถานที่มีระยะขอบเขตและปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.

490,000

 

             -  

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทำให้มีระยะขอบเขตและมีความปลอดภัย

กองช่าง

86

ก่อสร้างรั้วรอบกูโบร์ ม.8

เพื่อให้สถานที่มีระยะขอบเขตและปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.

450,000

 

             -  

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทำให้มีระยะขอบเขตและมีความปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

87

ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล.ในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 3000 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 800 ตร.ม.

1,200,000

 

1,200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

88

ก่อสร้างถนน คสล. สายประปาน้ำตก ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 2,000 ตร.ม.

5,200,000

 

5,200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

89

ปรับปรุง-ซ่อมแซม สระน้ำ

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำ

กว้าง 35 ม. ยาว 68 ม. ลึก 2 ม.

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

90

ก่อสร้างกำแพงตลิ่ง ม.4

เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ขนาดความสูง 3 ม. ยาว 200 ม.

1,000,000

 

1,000,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

กำแพงกั้นตลิ่งป้องกันน้ำท่วม

กองช่าง

91

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย สามแยกตลาดนัด ม.5 –สามแยกกำนัน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,000  ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร   4,000  ตร.ม.

2,600,000

 

2,600,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

92

บุกเบิกถนน ม.1 สายจอเบาะ-โรงพยาบาล

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,000  ม. หนา 1 ม. ผิวจราจร   4,000  ตร.ม.

1,500,000

 

1,500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

93

บุกเบิกถนนพร้อมหินคลุก ม.๙ สายบือแนตียา ม.๙

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา  0.5    ม. ผิวจราจร1,500 ตร.ม.

300,000

 

300,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

94

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๒

เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำจากบ้านเรือน

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 300 ม.

200,000

 

200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

95

ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สายข้างกูโบร์-มัสยิดกลูโฆ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 1,200 ตร.ม.

600,000

 

600,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

96

บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกสายกุโบร์เก่า

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 800 ตร.ม.

220,000

 

220,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

97

ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ ซอยกำนันเลาะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร 400 ตร.ม.

200,000

 

200,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

98

ก่อสร้างสะพาน ม.7 เนินเขาปากู

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้

สะพาน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 5 ม.

350,000

 

350,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนมีเส้นทางสัญจรสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

               

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

ขยายเขตระบบประปา

เพื่อจัดบริการให้ประชาชนได้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

2

ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคได้ทุกหลังคาเรือน

จัดสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน

4,500,000

 

4,500,000

4,500,000

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ทุกครัวเรือนจะมีพื้นและบริเวณในการระบายน้ำทิ้ง

กองช่าง

3

ก่อสร้างและปรับปรุงประปาภูเขา ม. 4-6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคได้ทุกหลังคาเรือน

จัดสร้างและปรับปรุงประปาภูเขา

300,000

 

300,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

4

ก่อสร้างถังเก็บน้ำ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่กักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคได้ทุกหลังคาเรือน

จัดสร้างถังเก็บน้ำ

100,000

 

100,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

5

ก่อสร้างขุดเจาะบ่อดาบาลในหมู่บ้านทั้งตำบล หมู่ ๑-๙

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคได้ทุกหลังคาเรือน

ก่อสร้างขุดเจาะบ่อดาบาลในหมู่บ้านทั้งตำบล หมู่ ๑-๙

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ตลอดฤดูแล้ง

กองช่าง

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 
 

                                                                                                                             แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   
 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               
 

1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

               
 

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

 

6

ฝายกั้นน้ำ ม. 4,ม.6, ม.8

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคได้

ฝายกั้นน้ำ จำนวน 3 แห่ง

500,000

 

500,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ตลอดฤดูกาล

กองช่าง

 

7

ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบท่อประปาในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคได้

ปรับปรุงและซ่อมแซม 1-9

600,000

 

600,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ตลอดฤดูกาล

กองช่าง

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.3  จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล

               

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

ปรับปรุงสภาพภายในตำบล

เพื่อปรับปรุงสภาพภายในหมู่บ้านของตำบลจอเบาะให้น่าอยู่

ปรับปรุงสภาพหมู่บ้าน

100,000

 

100,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองช่าง

2

โครงการจัดทำป้ายซอยในเขตตำบลจอเบาะ

เพื่อให้มีป้ายแสดงซอยต่างๆในเขตตำบล

ซอยในตำบลจอเบาะ

100,000

 

100,000

             -  

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำป้ายบอกชื่อ

ประชาชนในตำบลสามารถที่จะรับรู้เขตหมู่บ้านและตำบล

กองช่าง

3

เพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดทำผังตำบลรวม

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผังตำบลรวมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

จัดสำรวจและเก็บข้อมูล

80,000

 

80,000

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนในพื้นที่สามารถได้ข้อมูลของตำบล

กองช่าง

4

วางและปรับปรุงผังเมืองรวม

เพื่อวางผังเมืองให้ถูกต้อง

ปรับปรุงผังเมือง

211,000

 

100,000

100,000

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

               

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

ปรับปรุงตีเส้นแบ่งแนวถนน

เพื่อเป็นการบอกเส้นทางจราจร และความปลอดภัย

ตีเส้นจราจรทุกหมู่บ้าน

60,000

 

             -  

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

2..

ทำเครื่องหมายบังคับการจราจร

เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบล สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

ติดตั้งป้ายบังคับจราจร ขีดเส้นบังคับจราจร

60,000

 

             -  

             -  

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

3

ก่อสร้างวงเวียน

เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบล สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

ก่อสร้างวงเวียนบริเวณ ม.3 จำนวน 1 แห่ง

               -  

 

             -  

100,000

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

4

รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการขับขี่

อบรมให้กับประชาชน จำนวน 50 คน/ครั้ง

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

ประชาชนมีความปลอดมากขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

               
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

แสงสว่างบริเวณถนน

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน

เพิ่มแสงสว่างบริเวณถนน

100,000

 

100,000

100,000

ตามแบบที่อบต.กำหนด

 ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพตลอดจนถึงความปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองช่าง

2

ไฟถนนบูเก๊ะบูงอ -กลูโฆ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน

เพิ่มแสงสว่างบริเวณถนน

100,000

 

100,000

100,000

ตามแบบที่อบต.กำหนด

 ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองช่าง

3

ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์

เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนได้รับแสงสว่างเพียงพอ

80,000

 

80,000

80,000

แรงดันไฟเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้มีแสงสว่าง

กองช่าง

4

อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยี่งอ

เพื่อขยายเขตเสาไฟฟ้า

เพิ่มแสงสว่างให้กับประชาชน

300,000

 

300,000

300,000

จำนวนเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพตลอดจนถึงความปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองช่าง

5

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านผู้ใหญ่ดิง

เพื่อขยายเขตเสาไฟฟ้า

เพิ่มครัวเรือนการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน

300,000

 

300,000

300,000

จำนวนเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพตลอดจนถึงความปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองช่าง

       

       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               

1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

               
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

6

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านคอลีเญาะ

เพื่อขยายเขตเสาไฟฟ้า

เพิ่มครัวเรือนการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน

300,000

 

300,000

             -  

จำนวนเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพตลอดจนถึงความปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองช่าง

7

ขยายเขตไฟฟ้าบาลาเซาะ – บ้านรอซีด๊ะ

เพื่อขยายเขตเสาไฟฟ้า

เพิ่มครัวเรือนการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน

300,000

 

300,000

             -  

จำนวนเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพตลอดจนถึงความปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองช่าง

8

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านแบมะ สจ.

เพื่อขยายเขตเสาไฟฟ้า

เพิ่มครัวเรือนการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน

300,000

 

300,000

             -  

จำนวนเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพตลอดจนถึงความปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองช่าง

9

ขยายเขตไฟฟ้าถนนบุกเบิกใหม่ ม.9

เพื่อขยายเขตเสาไฟฟ้า

เพิ่มครัวเรือนการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน

300,000

 

300,000

             -  

จำนวนเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพตลอดจนถึงความปลอดภัยในเวลากลางคืน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

         

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

จัดหาพันธ์ปลาแก่ประชาชน

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดต้นทุนการผลิต

จัดหาพันธ์ปลาให้แก่ประชาชนจำนวน 10,000 ตัว

200,000

 

200,000

200,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและลดต้นทุนการผลิต

สำนักปลัด

2

จัดหาพันธ์สัตว์แก่ประชาชน

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดต้นทุนการผลิต

มอบพันธ์สัตว์แก่ประชาชนตามความต้องการในตำบลจอเบาะ

200,000

 

200,000

200,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและลดต้นทุนการผลิต

สำนักปลัด

3

จัดตั้งกลุ่มปลูกผัก

เพื่อให้ประชาชนมีการทำงานแบบรวมตัวและมีกฎกติกา

จัดตั้งกลุ่มปลูกผัก จำนวน 2กลุ่มๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

80,000

 

80,000

80,000

จำนวนกลุ่มเข้ารับการอบรม

จัดตั้งกลุ่มปลูกผักได้ 2 กลุ่ม มีจำนวน 80 คน

สำนักปลัด

4

ส่งเสริมกลุ่มผลิตต้นกล้ายางพารา

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการผลิตกล้ายางพารา

กลุ่มผลิตต้นกล้ายางพาราในพื้นที่ตำบลจอเบาะ

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนกลุ่มเข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและลดต้นทุนการผลิต

สำนักปลัด

5

อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

อบรมประชาชน จำนวน 120 คน ให้เป็นแกนนำในการผลิต จากประชาชน 9 หมู่บ้าน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมกับเป็นแกนนำของหมู่บ้าน

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

               

2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

 

6

ส่งเสริมกลุ่มทำนา

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้การทำนาแบบครบวงจรและถูกวิธี

กลุ่มประชาชนที่มีการทำนาในพื้นที่ตำบลจอเบาะ

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนกลุ่มเข้ารับการอบรม

ประชาชนได้มีความรู้ในการทำนาแบบครบวงจรและถูกวิธีพร้อมมีผลผลิตมากขึ้น

สำนักปลัด

 

7

ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เสริมรายได้

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ทุกหมู่บ้าน

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำนักปลัด

 

8

สนับสนุนวัสดุการเกษตร

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร

จัดหาวัสดุการเกษตรให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน

150,000

 

150,000

150,000

จำนวนของผู้เข้ารับการสนับสนุน

 สามารถทำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตรลดต้นทุนทางการผลิต

สำนักปลัด

 

9

ส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

จำนวนกลุ่มเกษตร 1 กลุ่ม

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตรอำเภอ

 

10

ส่งเสริมการปลูกอ้อย

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

จำนวนกลุ่มเกษตร 1 กลุ่ม

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตรอำเภอ

 
 

11

ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพ

เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพของประชาชน

กลุ่มอาชีพของตำบลจอเบาะ 1ศูนย์

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สำนักปลัด

 

12

ป้องกันโรคระบาดสัตว์

เพื่อป้องกันโรคที่จะระบาดในสัตว์

สัตว์ในตำบลจอเบาะ

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนของสัตว์ที่ติดเชื้อลดลง

สัตว์ในตำบลจอเบาะปลอดภัยจากโรคต่างๆ

สำนักปลัด

 
       

         

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

               

2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

 

13

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตร

ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า

100,000

 

100,000

100,000

1 แห่ง

ประชาชนได้มีแหล่งความรู้และเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

สำนักปลัด

 

14

สร้างซองบังคับสัตว์

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ในการควบคุมสัตว์

จัดหาซองบังคับสัตว์ให้แต่ละหมู่บ้าน

30,000

 

30,000

30,000

9 แห่ง

ประชาชนมีเครื่องมือในการควบคุมสัตว์

สำนักปลัด

 

10

ส่งเสริมการปลูกสับปะรด

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

จำนวนกลุ่มเกษตร 1 กลุ่ม

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตรอำเภอ

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

7,000,000

 

7,000,000

7,000,000

จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์

ผู้สูงอายุที่ยากจนและมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์

สำนักปลัด

2

โครงการสานสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านผู้พิการ

เพื่อให้การสงเคราะห์สนับสนุนคนพิการในพื้นที่

คนพิการภายในตำบลจอเบาะ

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ช่วยเหลือคนพิการภายในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์ทั้งหมด

สำนักปลัด

3

สนับสนุนสงเคราะห์เด็กกำพร้า และช่วยเหลือทุนการดำรงชีวิตนักเรียนฐานะยากจน

เพื่อให้การสนับสนุนสงเคราะห์เด็กกำพร้าและนักเรียนฐานะยากจนภายในพื้นที่

จำนวนเด็กกำพร้าและนักเรียนฐานะยากจนทั้งหมดภายในพื้นที่

250,000

 

250,000

250,000

จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์

เด็กกำพร้าภายในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์ทั้งหมด

สำนักปลัด

4

โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้การสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่

จำนวนผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลได้รับการสงเคราะห์

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือ

สำนักปลัด

5

บ้านท้องถิ่นประชารัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

เพื่อให้การสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่

ผู้ด้อยโอกาสได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

6

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดโรคเอดส์

เบี้ยยังชีพผู้ติดโรคเอดส์

จำนวนผู้ติดโรคเอดส์ จำนวน 4 คนภายในตำบลจอเบาะ

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์

ผู้ติดโรคเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

สำนักปลัด

7

ช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์(พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม)

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

40,000

 

40,000

40,000

จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์

ประชาชนได้มีสวัสดิการเพิ่มขึ้นผู้ด้อยโอกาสในพระราชานุเคราะห์ ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือ

สำนักปลัด

8

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

คนพิการภายในตำบลจอเบาะ

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์

ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

         

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

นำนักเรียน ศพด. ไปศึกษาแหล่งความรู้นอกสถานที่

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติม

ส่งเสริมและสนับสนุน เด็กเยาวชนในการศึกษาดูงานนอกสถานที่

300,000

 

300,000

300,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

เยาวชน ประชาชนได้มีความรู้เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

2

อุดหนุนให้มัสยิดในตำบลจอเบาะโครงการบรรยายธรรม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้

จำนวน 9 มัสยิด

๑๐๐,๐๐๐

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนมีได้รับความรู้ทางศาสนาเพิ่มขึ้น

ศูนย์มัสยิดประจำตำบล

3

อุดหนุนโครงการนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งความรู้นอกสถานที่

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และได้เรียนรู้ประสบการณ์

โรงเรียนทั้งในและนอกระบบภายในพื้นที่ตำบลจอเบาะ

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

นักเรียนมีความรู้ใหม่ๆและได้เพิ่มประสบการณ์

กองการศึกษา

4

จัดกิจกรรมวันสำคัญสำหรับ ศพด.อัลหูดา

เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองได้ใกล้ชิด

เด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบล

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

นักเรียนและเยาวชนได้ใกล้ชิดมากขึ้น

กองการศึกษา

5

อุดหนุนโครงการเปิดโลกทัศน์กว้างไกล

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง

จำนวน  1 โรงเรียน

50,000

 

50,000

50,000

1 แห่ง

นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

กองการศึกษา

6

ส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่ตาดีกา มัสยิด โรงเรียน สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียน

สถานศึกษาภายในตำบลจอเบาะ

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนสถานศึกษา

สถานศึกษาจะได้มีอุปกรณ์และสื่อการเรียน

กองการศึกษา

       

       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

7

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์การศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส

50,000

 

50,000

50,000

1 แห่ง

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ

กองการศึกษา

8

อาหารกลางวันโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลจอเบาะ

3,000,000

 

3,000,000

3,000,000

12  เดือน

เด็กนักเรียนในเขตตำบลจอเบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองการศึกษา

9

อาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก

เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

นักเรียนศูนย์เด็กเล็กตำบลจอเบาะ

250,000

 

250,000

250,000

12 เดือน

เด็กนักเรียนในเขตตำบลจอเบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองการศึกษา

10

เรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นักเรียนในเขตตำบลจอเบาะ

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

เด็กเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

11

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์จริยธรรม

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริมที่ถูกสุขลักษณะ

นักเรียนในเขตตำบลจอเบาะ

2,000,000

 

2,000,000

2,000,000

12 เดือน

เด็กนักเรียนในเขตตำบลจอเบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

12

สนับสนุนค่าพาหนะนำเด็กนักเรียนใน ศดม.ไปสถานพยาบาล

เพื่อจ่ายค่าพาหนะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

 

10,000

10,000

1 แห่ง

เด็กนักเรียนในเขตตำบลจอเบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองการศึกษา

13

นักเรียนดี นักเรียนเก่ง นักเรียนมีความสุข

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง

จำนวน  1 โรงเรียน

60,000

 

60,000

60,000

1 แห่ง

นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

กองการศึกษา

14

ก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำความเสียหายและป้องกันความเสียหายของอาคาร

รั้ว ขนาด กว้าง 27 ม. ยาว 37 ม. สูง 2.5 ม. เสาธง สูง ๘ เมตร

150,000

 

150,000

150,000

  ก่อสร้างตมแบบที่ อบต.กำหนด

มีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันสัตว์

กองช่าง

15

อบรมนักเรียน ศิลปะการป้องกันตัว ปัญจะซิลัต

เพื่อให้ร่างกายของนักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี

จำนวน  1 โรงเรียน

50,000

 

50,000

             -  

1 แห่ง

เด็กนักเรียนในเขตตำบลจอเบาะมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองการศึกษา

16

ส่งเสริมการเรียนการสอนกีรออาตี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้

ประชาชนตำบลจอเบาะ 500 คน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม

กองการศึกษา

๑๗

อบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้นักเรียนรับรู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม

กองการศึกษา

       

       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

สานฝันวันแห่งครอบครัว

เพื่อให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น

ประชาชนในตำบลจอเบาะ จำนวน 150 ครอบครัว

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ครอบครัวเกิดความอบอุ่น ปัญหาทางสังคมลดน้อยลง

สำนักปลัด

2

จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน จาก 9 หมู่บ้าน

180,000

 

180,000

180,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมมีการลดลง

กองการศึกษา

3

ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เยาวชนประจำหมู่บ้าน

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรม

เยาวชน ประชาชนได้มีกิจกรรมในการทำร่วมกันเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด

10,000

 

10,000

10,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

เยาวชน ประชาชนร่วมทำกิจกรรมที่ห่างไกลจากยาเสพติด

สำนักปลัด

4

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อเป็นการให้ความรู้และป้องกันในการแก้ปัญหายาเสพติด

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดทำป้าย และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลจอเบาะ

250,000

 

250,000

250,000

ปีละครั้ง

เยาวชนและประชาชนมีความรู้ถึงพิษภัยของยาเสเพติดและสามารถป้องกันตัวเองให้ไกลจากยาเสพติด

สำนักปลัด

5

วันต่อต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายค่าจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

เพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติด

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

เพื่อรงณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

อำเภอยี่งอ

6

พลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชนในตำบลจอเบาะ จำนวน 100 คน

80,000

 

80,000

80,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

สำนักปลัด

       

       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย

เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงในหมู่ประชาชน

อบรมประชาชน จำนวน 180 คน จาก 9 หมู่

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญการออกกำลังกาย

กองสาธารณสุข

2

ตาดีกาสัมพันธ์

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

กีฬาทั้งตำบล

500,000

 

20,000

20,000

ปีละ1 ครั้ง

เยาวชนได้มีกิจกรรรมทางด้านกีฬา

กองการศึกษา

3

ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

ก่อสร้างสนามกีฬาบริการแก่ประชาชนในพื้นที่

ภายในหมู่บ้าน

1,000,000

 

1,000,000

1,000,000

1 แห่ง

ประชาชนมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานใช้ในการออกกำลังกาย

กองช่าง

4

สนับสนุนกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด(ซาเบ็งเกมส์)

เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาในโรงเรียน

จำนวนโรงเรียน 5 แห่งในเขตพื้นที่ตำบลจอเบาะ

50,000

 

50,000

50,000

5 โรง

นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

กองการศึกษา

5

ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬา

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

ลานกีฬาภายในตำบลจอเบาะ

400,000

 

400,000

400,000

1 แห่ง

ประชาชนได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย

กองช่าง

6

สร้างสนามเด็กเล่นประจำสถานศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น จำนวน 6 แห่ง

100,000

 

100,000

100,000

1 แห่ง

เด็กๆมีสนามเด็กเล่นประจำสถานศึกษา

กองช่าง

7

สนับสนุนฟุตบอลยือรีงาร์คัพ

เพื่อสนับสนุนกีฬาฟุตบอลให้กับอำเภอยี่งอ

อุดหนุนให้อำเภอยี่งอ

20,000

 

20,000

20,000

ปีละ1 ครั้ง

ประชาชนจะมีความสามัคคี

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

8

อบรมกีฬาภาคฤดูร้อน

เพื่อสนับสนุนเด็กเยาวชน ได้เข้าร่วมฝึกทักษะกีฬา

จัดฝึกทักษะกีฬา ประเภทต่างๆ

80,000

 

80,000

80,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็ก เยาวชน ได้มีการเพิ่มทักษะด้านกีฬา

กองการศึกษา

9

สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา

เพื่อสนับสนุนเยาวชน ประชาชนได้มีอุปกรณ์กีฬาในการเล่นกีฬา

จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 หมู่บ้าน

60,000

 

60,000

60,000

9 แห่ง

เยาวชน ประชาชนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย

สำนักปลัด

10

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบล

เพื่อสนับสนุนเยาวชน ประชาชนร่วมกันเล่นกีฬาในทุกระดับ

เข้าร่วมการเล่นกีฬาในระดับตำบลจำนวน 1 ครั้ง

40,000

 

40,000

40,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

เยาวชน ประชาชนร่วมกันเล่นกีฬาและรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

สำนักปลัด

11

แข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด

เพื่อสนับสนุนเยาวชน ประชาชนร่วมกันเล่นกีฬาในทุกระดับ

เข้าร่วมการเล่นกีฬาในระดับอำเภอจำนวน 1 ครั้ง

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เยาวชน ประชาชนร่วมกันเล่นกีฬาและรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

สำนักปลัด

12

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และความสนุกสนาน

จัดงานวันเด็ก จำนวน 1 ครั้ง

100,000

 

100,000

100,000

ปีละ1 ครั้ง

เด็กๆมีความเพลิดเพลินและสนุกสนาน

กองการศึกษา

13

รั้วตะแกรงสนามฟุตซอล

เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำความเสียหายสนามฟุตซอล และป้องกันความเสียหายของอาคารสำนักงานจากการเล่นกีฬา

ขนาด กว้าง 27 ม. ยาว 37 ม. สูง 2.5 ม. (รอบสนาม)

150,000

 

150,000

150,000

1 แห่ง

สนามฟุตซอลมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

กองช่าง

       

       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.6  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบรมความรู้เรื่องโรคติดต่อ

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

อบรมประชาชน จำนวน 80 คน จาก 9 หมู่บ้าน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข

2

ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย รับขวัญเด็กแรกเกิดและส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

เพื่อให้ดูแล และส่งเสริม การตั้งครรภ์ ตลอดจนการคลอด

อบรมหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนดูแลเด็กให้เกิดรอด และส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก

80,000

 

80,000

80,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

กองสาธารณสุข

3

อบรมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

อบรมประชาชน จำนวน 80 คน จาก 9 หมู่บ้าน

30,000

 

30,000

30,000

1  เดือน

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุข

4

พ่นหมอกควัน

เพื่อปราบและกำจัดแมลงรวมทั้งยุงลาย

พ่นหมอกควันภายในตำบลจอเบาะ

60,000

 

60,000

60,000

1 เดือน

ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             

2.๗  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

       

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบรมภาษาเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอาเซียน

อบรมประชาชน จำนวน 80 คน จาก 9 หมู่บ้าน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านประชาคมอาเซียน

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

     

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

           

3.1  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

       

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบรมเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลจอเบาะ จำนวน 80 คน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้เรื่องในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำนักปลัด

2

ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

จัดอบรม จำนวน1 ครั้ง

40,000

 

40,000

40,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีกองร่วมและไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น

สำนักปลัด

3

เลือกตั้ง

เพื่อให้มีการเลือกตั้งของ อบต.จอเบาะ

การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาของ อบต.จอเบาะ

400,000

 

300,000

300,000

ตามวาระ

สามารถรองรับการมาร่วมกิจกรรมของประชาชน

สำนักปลัด

                     
                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

     

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

           

3.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพื่อเตรียมพร้อมและมีอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยแก่ทรัพย์สินของประชาชน

จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

300,000

 

300,000

300,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ทรัพย์สินของประชาชนได้รับการคุ้มครองและป้องกันจากสาธารณภัยได้

สำนักปลัด

2

ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อใป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ

ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

10,000

 

10,000

10,000

มีการตั้งจุดให้บริการทุกเทศกาล

ทรัพย์สินของประชาชนได้รับการคุ้มครองและป้องกันจากสาธารณภัยได้

สำนักปลัด

3

ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน

600,000

 

600,000

600,000

จำนวนของผู้ได้รับการสงเคราะห์

ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือและดูแล

สำนักปลัด

4

จัดหาชุดถังดับเพลิงพร้อมตู้

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ทรัพย์สินของประชาชน

จัดหาถังดับเพลิงเคมีพร้อมตู้ติดตั้งตามชุมชน จำนวน 9 แห่ง

100,000

 

100,000

100,000

9 ชุด

ทรัพย์สินของประชาชนได้รับการคุ้มครองและป้องกันจากสาธารณภัยได้

สำนักปลัด

5

จัดหาเสื้อผ้าชุดดับเพลิง

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ทรัพย์สินของประชาชน

จัดหาเสื้อผ้าดับเพลิง

100,000

 

             -  

             -  

เจ้าหน้ามีชุดดับเพลิงไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ

ทรัพย์สินของประชาชนได้รับการคุ้มครองและป้องกันจากสาธารณภัยได้

สำนักปลัด

6

จัดหาสายสลิง

เพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้านช่าง

จัดหาสายสลิง 1 เส้น

15,000

 

15,000

15,000

1 เส้น

เพื่อคุ้มครองชีวิตงานช่าง

กองช่าง

                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

     

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

           

3.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

7

สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้าน

จัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 ครั้ง

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้มีความสามัคคีกัน

สำนักปลัด

8

ส่งเสริมกิจกรรมของ อปพร.

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ อปพร.

จำนวน 90 คน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับการคุ้มครองและป้องกันจากสาธารณภัยได้

สำนักปลัด

9

ฝึกอบรมชุดคุ้มครองหมู่บ้านชคบ.

เพื่อให้หน่วยงาน ชคบ. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จำนวนสมาชิกในตำบลจอเบาะ

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับการคุ้มครองและป้องกันจากสาธารณภัยได้

สำนักปลัด

10

จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยขั้นพื้นฐาน (ประจำรถกู้ภัยขนาดเล็ก)

เพื่อจะได้มีเครื่องมือประจำศูนย์ อปพร.

จำนวน 1 ชุด

800,000

 

800,000

800,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

สำนักปลัด

11

พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนประชาชน

ประชาชนทุกคนในตำบลจอเบาะ

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัด

12

ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อใป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ

ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

10,000

 

10,000

10,000

มีการตั้งจุดให้บริการทุกเทศกาล

ทรัพย์สินของประชาชนได้รับการคุ้มครองและป้องกันจากสาธารณภัยได้

สำนักปลัด

                     
                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

     

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

           

3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อุดหนุนงบประมาณให้กับ ชรบ. ในการรักษาความปลอดภัย

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ชรบ. ของแต่ละหมู่บ้าน

ชุด ชรบ. หมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

ประสิทธิ ภาพในการการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สำนักปลัด

2

อบรมให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันเหตุการณ์ก่อการร้าย

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน

อบรมประชาชนจำนวน 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สำนักปลัด

3

โครงการเกี่ยวกับความมั่นคงของหมู่บ้านและชุมชนอำเภอยี่งอ

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้อำเภอยี่งอให้ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย

จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง

20,000

 

20,000

20,000

ประสิทธิ ภาพในการการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สำนักปลัด

4

เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกการมีกองร่วมในการรักษาความสงบ

เพื่อให้ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย

จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สำนักปลัด

                     
                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

     

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

           

3.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบรมผู้นำศาสนาผู้นำศาสนาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

อบรมผู้นำศาสนา จำนวน 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สำนักปลัด

2

ฝึกอบรมเยาวชนโดยใช้ศักยภาพของผู้นำศาสนาในพื้นที่เพื่อการป้องกันการก่อความไม่สงบ

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

อบรมเยาวชน จำนวน 80 คน จาก 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สำนักปลัด

3

ส่งเสริมกิจกรรมความสมานฉันท์

เพื่อให้ชุมชนมีความสามัคคีและอยู่ร่วมอย่างมีความสุข

อบรม จำนวน 80 คน จาก 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     

ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

       

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

ฝึกอบรมอาชีพ

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านอาชีพที่สนใจ

อบรมกลุ่มอาชีพตามความต้องการของประชาชน ผู้เข้าอบรมครั้งละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

120,000

 

120,000

120,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

สำนักปลัด

2

สร้างศูนย์สาธิตการตลาด

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ที่จะนำสินค้ามาสาธิตและเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการผลิตสินค้า

มีศูนย์สาธิตสินค้าประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

200,000

 

200,000

200,000

1 แห่ง

ประชาชนจะได้มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

สำนักปลัด

3

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจำหน่ายไม้ผลทางการเกษตร

เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าทางการเกษตร

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนจะได้มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมากขึ้น

สำนักปลัด

4

จัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กองท้องถิ่น

เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนของประชาชน

มีการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กองท้องถิ่น

50,000

 

50,000

50,000

1 แห่ง

ประชาชนจะได้มีแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ

สำนักปลัด

                     
                     
       

       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     

ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           

4.2  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

       

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

เพื่อให้มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่น

อบรมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อมีอาชีพที่มั่นคง

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีเศรษฐกิจที่ดี

สำนักปลัด

2

ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม

เพื่อให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ฝึกอบรมอาชีพจำนวน 2 กลุ่มๆละ 40 คน จากประชาชน 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านการเกษตรกรรม

สำนักปลัด

3

ส่งเสริมอาชีพราษฎร

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ

ฝึกอบรมอาชีพจำนวน 2 กลุ่มๆละ 40 คน จากประชาชน 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ

สำนักปลัด

4

ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

เพื่อให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพปศุสัตว์

ฝึกอบรมอาชีพจำนวน 2 กลุ่มๆละ 40 คน จากประชาชน 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์

สำนักปลัด

5

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักรเย็บผ้า

เพื่อให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพกลุ่มจักรเย็บผ้า

ฝึกอบรมอาชีพจำนวน 2 กลุ่มๆละ 40 คน จากประชาชน 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านกลุ่มจักรเย็บผ้า

สำนักปลัด

6

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารเกษตร

เพื่อให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพกลุ่มแปรรูปอาหารการเกษตร

ฝึกอบรมอาชีพจำนวน 2 กลุ่มๆละ 40 คน จากประชาชน 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านกลุ่มแปรรูปอาหารการเกษตร

สำนักปลัด

   

 

 

 

 

 

       

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     

ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           

4.2  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

       
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

7

ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อสนับสนุนกลุ่มประชาชนที่ผลิตสินค้าของประจำตำบล

ประชาชนสามารถนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเองออกมาจำหน่าย

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนในตำบลสามารถที่จะพัฒนาและจำน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบล

สำนักปลัด

8

อบรมให้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความรู้ในการผลิต

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

80,000

 

80,000

80,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความรู้ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

สำนักปลัด

9

จัดศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสถานที่ที่จะแสดงและจำหน่ายสินค้า

มีศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

50,000

 

50,000

50,000

1 แห่ง

ประชาชนมีสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้า

สำนักปลัด

10

พัฒนากลุ่มผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการพัฒนาสินค้าของตนเอง

อบรมให้ความรู้และวิธีการในการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนสามารถที่จะพัฒนาสินค้าของตนเอง

สำนักปลัด

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     

ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           

4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

               

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

เกษตรยังชีพ(ปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน)

เพื่อให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริโภคผัก

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนสามารถที่จะปลูกผักเพื่อบริโภคเองได้

สำนักปลัด

2

ส่งเสริมไร่นาสวนผสม

เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับปรุงที่ทำกินของตนเองได้

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนสามารถปรับที่ทำกินของตนเองได้

สำนักปลัด

3

ฟื้นฟูและปรับปรุงสวนผลไม้

เพื่อให้ประชาชนสามารถฟื้นฟูและปรับปรุงสวนผลไม้ของตนเองได้

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนสามารถที่ฟื้นฟูและปรับปรุงสวนผลไม้ของตนเองได้

สำนักปลัด

4

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนสามารดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้

สำนักปลัด

5

เพื่อพออยู่พอกิน

เพื่อให้ประชาชนรู้จักการใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนสามารดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน

สำนักปลัด

6

อยู่ดีมีสุข

เพื่อให้ประชาชนอยู่แบบอยู่ดีมีสุข

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนสามารดำเนินชีวิตแบบอยู่ดีมีสุข

สำนักปลัด

                 
               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     

ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           

4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

               

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

7

ส่งเสริมการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนมีรายได้จากอาชีพเสริม

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     

ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           

4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

           
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อเพิ่มความรู้ในสายอาชีพ

อบรมมัคคุเทศก์ทุกปี

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม

ประชาชนเข้าใจการเป็นมัคคุเทศก์

กองช่าง

2

อนุรักษ์สถานท่องเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลในตำบล

มีกิจกรรมในเชิงการท่องเที่ยว

50,000

 

             -  

50,000

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลจอเบาะ

กองช่าง

3

ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนและอบต.

เพื่อจัดระเบียบให้ดูสวยงาม

ตำบลจอเบาะ

60,000

 

60,000

             -  

สถานที่ท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น

ชุมชนและ อบต. มีภูทัศน์ที่สวยงาม

กองช่าง

4

ก่อสร้างร้านค้า

ส่งเสริมอาชีพ

ก่อสร้างร้านค้า จำนวน 1 แห่ง

50,000

 

             -  

100,000

1 แห่ง

ร้านค้ามีไว้จำหน่ายสินค้าและอาหาร

กองช่าง

5

ก่อสร้างสวนสาธารณะ

เพิ่มสถานที่พักผ่อน

ก่อสร้างสวนสาธารณะ

50,000

 

             -  

200,000

1 แห่ง

ประชาชนมีสถานที่หย่อนใจ

สำนักปลัด

6

ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกซาเบ็งตำบลจอเบาะ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล

ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกซาเบ็ง 1 แห่ง

2,000,000

 

50,000

50,000

1 แห่ง

จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้ำตก

กองช่าง

7

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอก

ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอก

100,000

 

100,000

100,000

12 เดือน

ประชาชนโดยทั่วไปทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

สำนักปลัด

                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     

ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           

4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

           
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

8

 ปรับปรุงและฟื้นฟูน้ำตกตำบลจอเบาะ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปรับปรุงและฟื้นฟูน้ำตก จำนวน 2 แห่ง

100,000

 

100,000

100,000

1 แห่ง

จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้ำตก

กองช่าง

9

รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่

เพื่อให้ที่เป็นเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป

ปลูกฝังการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

50,000

 

50,000

50,000

12 เดือน

จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้ำตกมากขึ้น

กองช่าง

10

ก่อสร้างศาลากลางน้ำม. 2,9

เพิ่มสถานที่พักผ่อน

ก่อสร้างศาลากลาง

200,000

 

200,000

200,000

2 แห่ง

ประชาชนมีสถานที่หย่อนใจ

กองช่าง

11

ก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน

ส่งเสริมกิจกรรมประจำหมู่บ้าน

มีกิจกรรมในหมู่บ้าน

200,000

 

200,000

200,000

9 แห่ง

ชุมชนและ อบต. มีภูทัศน์ที่สวยงาม

กองช่าง

12

ซ่อมแซมศาลากลางน้ำม.4

เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง

หมู่บ้าน 4

120,000

 

120,000

120,000

1 แห่ง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มความสวยงาม

กองช่าง

13

จัดสวนหย่อน (สวนสาธารณะ) ม. 4

เพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในหมู่บ้าน

จำนวน 1 แห่ง

800,000

 

800,000

800,000

1 แห่ง

ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อน

กองช่าง

                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     

ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

           

4.5  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

               
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

เกษตรทฤษฎีใหม่

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้และทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

สำนักปลัด

2

เกษตรแบบผสมผสาน

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรแบบผสมผสาน

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้และทำการเกษตรแบบผสมผสาน

สำนักปลัด

3

ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

อบรมประชาชน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้และทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

สำนักปลัด

4

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพย่านลิเภา

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพย่านลิเภา

กลุ่มอาชีพย่านลิเภา 1 ครั้ง/ปี

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มย่านลิเภา

สำนักปลัด

5

ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (check drum)

เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดการพังทลายของดิน

ฝายน้ำลำธารในชุมชนปีละ 1 แห่ง

50,000

 

50,000

50,000

1 แห่ง

สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           

5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบรมประชาชนเป็นอาสาสมัคร จำนวน 40 คน จาก 9 หมู่บ้าน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข

2

โครงการรั้วกินได้

เพื่อให้ประชาชนดูแลบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดถูกสุขลักษณะแบบท้องถิ่น

ประกวดบ้านเรือนที่สร้างรั้วรอบบริเวณบ้านแบบธรรมชาติ

20,000

 

20,000

20,000

1 ครั้งต่อปี

ประชาชนเข้าใจและมีกองร่วมในการรักษารอบบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดและมีสุขลักษณะ

กองสาธารณสุข

3

โครงการพระราชดำริ (ปลูกหญ้าแฝก)

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ในการปลูกหญ้าแฝก

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

50,000

 

50,000

50,000

1 ครั้งต่อปี

ประชาชนสามารถเข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการพระราชดำริ(ปลูกหญ้าแฝก)

กองสาธารณสุข

4

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการอนุรักษ์ป่า

จัดกิจกรรมการปลูกป่า จำนวน 2 ครั้ง

100,000

 

100,000

100,000

1 ครั้งต่อปี

ประชาชนมีความใส่ใจและมีกิจกรรมร่วมกันในการรณรงค์การปลูกป่า

กองสาธารณสุข

5

จัดซื้อพันธ์ไม้ยืนต้น

เพื่อใช้สำหรับปลูกตามแนวถนนและเขตชุมชน

จำนวน 1,000 ต้น

100,000

 

100,000

100,000

พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

ปริมาณต้นไม้ในชุมชนมากขึ้น และสร้างความชุ่มชื้นร่มเย็นให้กับประชาชน

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           

5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

6

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ในชุมชน

จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธารได้รับการดูแลมากขึ้นพร้อมช่วยลดปัญหาต่างๆ

กองสาธารณสุข

7

ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง

30,000

 

30,000

30,000

สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุง

สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดีขึ้น

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           

5.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างกระแสความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

อบรมประชาชน จำนวน 80 คน จาก 9 หมู่บ้าน

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนเข้าใจถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี และได้รับประโยชน์

กองสาธารณสุข

2

ส่งเสริมรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในวันสำคัญ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในวันสำคัญ

จัดกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง

30,000

 

30,000

30,000

2 ครั้งต่อ ปี

ประชาชนเข้าใจถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี และได้รับประโยชน์

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           

5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

               

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบต. โรงเรียน มัสยิด  ร่วมใจรักษาความสะอาด

เพื่อดำเนินการกำจัดขยะให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

อบรมประชาชนและกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติการกำจัดขยะอย่างเป็นขั้นตอน

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานองค์กรต่างๆในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกำจัดขยะอย่างเป็นธรรมสามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป

สำนักปลัด

2

จัดวางผังชุมชนให้ถูกลักษณะ

เพื่อดำเนินการจัดวางชุมชนให้เหมาะสม

อบรมประชาชนและกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติการจัดวางผังชุมชน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการวางผังชุมชน

สำนักปลัด

3

ปรับปรุงและฟื้นฟูภูมิทัศน์ของชุมชน

เพื่อให้ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่

ปรับปรุงและฟื้นฟู จำนวน 1 ครั้ง/ปี

50,000

 

50,000

50,000

1 ครั้งต่อปี

ชุมชนมีความสวยงามและน่าอยู่

กองช่าง

4

ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. มัสยิด และครัวเรือน

เพื่อให้ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่

ปรับปรุงและฟื้นฟู จำนวน 1 ครั้ง/ปี

100,000

 

100,000

100,000

1 ครั้งต่อปี

ชุมชนมีความสวยงามและน่าอยู่

กองช่าง

5

หมู่บ้านน่าอยู่ บ้านเรือนน่ามอง

เพื่อรณรงค์การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในการดูแลความสะอาดของบ้านเรือน

จัดประกวดบ้านที่ดูแลความสะอาดตามวิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดจากสื่อต่างๆ

20,000

 

20,000

20,000

1 ครั้งต่อปี

ปัญหาขยะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยการดำเนินการของประชาชน

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           

5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

จัดวางระบบการบำบัดน้ำเสีย

เพื่อให้มีการจัดการระบายน้ำที่ดี

มีการจัดการระบายน้ำภายในตำบล

200,000

 

200,000

200,000

ตำบลจอเบาะ

ประชาชนสามารถมีการระบายน้ำเสียได้ดี

กองสาธารณสุข

2

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำทิ้ง

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง

               -  

 

             -  

5,000,000

1 แห่ง

ประชาชนสามารถระบายน้ำเสียโดยการบำบัด

กองช่าง

3

อบรมการกำจัดขยะถูกสุขอนามัย

 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกำจัดขยะ

อบรมการกำจัดขยะถูกสุขอนามัย จำนวน 80 คน  จาก 9 หมู่บ้าน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนเข้าใจและรู้วิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

กองสาธารณสุข

4

การจัดตั้งกลุ่มแกนนำรณรงค์การกำจัดขยะ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและถาวร

จัดตั้งกลุ่มแกนนำรณรงค์การกำจัดขยะอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 กลุ่ม

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง

กองสาธารณสุข

5

โครงการเพชรในตม

เพื่อแสดงให้เห็นว่าขยะเป็นเพชรในตม สามารถนำมาเจียรนัยจนมีราคา

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพชรในตม จำนวน 120 คน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนเข้าใจเรื่องการแยกขยะและสามารถขายนำรายได้มาสู่ตนเองและชุมชน

กองสาธารณสุข

6

ปรับปรุงบ่อขยะ

เพื่อกำจัดขยะที่จัดเก็บตามชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

ปรับปรุง ฝังกลบ สร้างรั้วรอบที่ขยะ

300,000

 

300,000

300,000

1 แห่ง

 ประชาชนได้รับการบริการกำจัดขยะที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

7

จัดหาถังขยะ

เพื่อให้ประชาชนรู้จักการทิ้งขยะให้เป็นที่

จัดหาถังขยะขนาด 130 ลิตร

250,000

 

250,000

250,000

200 ถัง

ประชาชนได้มีที่ทิ้งขยะ

กองสาธารณสุข

                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           

5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

               

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบรมการใช้พลังงานทดแทน

เพิ่มความรู้การใช้พลังงานทดแทน

ทุกหมู่บ้าน

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

สำนักปลัด

2

ส่งเสริมอาชีพปลูกพืชพลังงานทดแทน

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน

ทุกหมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

สำนักปลัด

3

ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเพาะปลูกพืชพลังงานทดแทน

เพื่อส่งเสริมความรู้

ทุกหมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนสามารถนำมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้

สำนักปลัด

4

ส่งเสริมพลังงานชุมชนแก๊สชีวมวล เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนตำบลจอเบาะ

๑๐๐,๐๐๐

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนสามารถนำของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

สำนักปลัด

5

โครงการเตาชีวมวลโพธิ์ทอง

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ทุกหมู่บ้าน

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

สำนักปลัด

6

โครงการเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ทุกหมู่บ้าน

18,000,000

 

18,000,000

18,000,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

สำนักปลัด

                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     

ยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             

6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีการรวมกลุ่ม

กลุ่มของประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีการรวมกลุ่มที่มีการรวมกลุ่ม

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่นของพื้นที่

กองการศึกษา

2

เข้าสุหนัตหมู่

เพื่อส่งเสริมประเพณีการเข้าสุหนัต

เด็กและเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 90 คน

200,000

 

200,000

200,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่นของพื้นที่

กองการศึกษา

3

รอมฎอนสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประชาชนในเดือนรอมฎอน

ประชาชนจำนวน 9 หมู่บ้าน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนสามารถประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเดือนรอมฎอนได้อย่างดี

กองการศึกษา

4

จัดงานต้อนรับวันปีใหม่อิสลาม

เพื่อส่งเสริมประเพณีวันปีใหม่ของอิสลาม

จัดกิจกรรมวันปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนจะได้มีความสามัคคีกันในชุมชน

กองการศึกษา

5

ส่งเสริมกิจกรรมอาซูรอ

เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น

สนับสนุนกิจกรรมอาซูรอ

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนสามารถรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

กองการศึกษา

6

อุดหนุนให้กับท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมงานดีเมืองนราฯ

เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเกิดการบูรณาการในการทำงาน

5,000

 

5,000

5,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ บูรณาการในการทำงาน

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     

ยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             

6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

7

อุดหนุนให้กับทีทำการปกครองอำเภอยี่งอกิจกรรมการสนับสนุนงานกาชาด และงานประจำปี

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเกิดการบูรณาการในการทำงาน

5,000

 

5,000

5,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ บูรณาการในการทำงาน

สำนักปลัด

8

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอกิจกรรมประเพณีของดีเมืองนราของอำเภอ     ยี่งอปี 25๖๐

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงาน

เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเกิดการบูรณาการในการทำงาน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ บูรณาการในการทำงาน

อำเภอยี่งอ

9

สนับสนุนการแข่งเรือหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนรา

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน

เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเกิดการบูรณาการในการทำงาน

5,000

 

5,000

5,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ บูรณาการในการทำงาน

สนง.จ.นธ

10

สนับสนุนงานเมาลิดกลางจังหวัดนราธิวาส

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมงานเมาลิด

เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเกิดการบูรณาการในการทำงาน

7,000

 

7,000

7,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ บูรณาการในการทำงาน

สถจ.นธ.

11

โครงการตกแต่งเรือบุพชาติเรือนำขบวนแห่ทางน้ำในงานแข่งเรือหน้าพระที่นั่ง

เพื่อจ่ายในโครงการของการแข่งเรือหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนรา

เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเกิดการบูรณาการในการทำงาน

5,000

 

5,000

5,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เกิดความสามัคคีและเกิดการ บูรณาการในการทำงาน

สถจ.นธ.

                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     

ยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             

6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอเพื่อจ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ5 ธันวาคมมหาราช

เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 89 พรรษา

ประชาชนเกิดความตระหนักในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เกิดความตระหนักในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อำเภอยี่งอ

2

ส่งเสริมกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม

กลุ่มของประชาชนที่มีการรวมกลุ่ม

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนกลุ่มที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่นของพื้นที่

สำนักปลัด

3

สนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ

เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคคลในชุมชน

ประชาชนในตำบลจอเบาะ

30,000

 

30,000

30,000

บุคคลที่มีความสามารถได้รับการส่งเสริม

บุคคลดังกล่าวได้มีความภาคภูมิใจ

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     

ยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             

6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อุดหนุนศูนย์มัสยิดประจำตำบลจอเบาะ

เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมด้านศาสนา

สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีการยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาและใช้มัสยิดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ

กองการศึกษา

2

อุดหนุนศูนย์อิสลามประจำมัสยิด(ตากดีกา) 8 ศูนย์

เพื่อส่งเสริมศูนย์อิสลามประจำมัสยิด

มัสยิด ๘ ศูนย์

300,000

 

300,000

300,000

๘ ศูนย์

ประชาชนมีสถานที่ในการทำพิธีละหมาด และมีความปลอดภัย

กองการศึกษา

3

ต่อเติมมัสยิด ม.1

เพื่อขยายมัสยิดให้กว้างขึ้น

มัสยิดมีขนาดกว้างขึ้น

200,000

 

200,000

200,000

1 แห่ง

ประชาชนมีสถานที่ใช้ในการต่าง ๆ

กองช่าง

4

ก่อสร้างห้องอาบน้ำละหมาดและห้องน้ำมัสยิด

เพื่อบริการด้านสุขลักษณะให้ประชาชน

ก่อสร้างห้องอาบน้ำและห้องน้ำประจำมัสยิดและวัด

200,000

 

200,000

200,000

1 แห่ง

ประชาชนได้รับความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนา

กองช่าง

5

จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อให้มีความรู้และได้เรียนรู้ประสบการณ์

ผู้นำศาสนา สัปบุรุษ

120,000

 

120,000

120,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ

กองการศึกษาฯ

6

ไฟสปอร์ตไลน์/Post Top ทุกมัสยิดในตำบลจอเบาะ

เพื่อเพิ่มความสว่างในบริเวณมัสยิด

มัสยิดในตำบลจอเบาะ

120,000

 

120,000

120,000

8 จุด

ประชาชนได้รับความสว่างและปลอดภัย

กองช่าง

                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     

ยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อนุรักษ์โบราณวัตถุ ที่มีอยู่ในชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการอนุรักษ์

วัตถุที่เป็นของโบราณ

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนวัตถุโบราณที่ได้รับการบูรณะ

ประชาชนมีจิตสำนึกในวัตถุโบราณ

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     

ยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             

6.5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อใช้หลักธรรมเป็นสื่อและแรงจูงใจ

จำนวน 5 โรง

140,000

 

140,000

140,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่ผ่านการอบรมมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

กองการศึกษา

2

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์

นักเรียนในตำบลจอเบาะ

20,000

 

20,000

20,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนได้รับความรู้และระบบการทำงาน

สำนักปลัด

3

จัดกิจกรรมด้าน     ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 เพื่อให้มีการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปและดำรงไว้ซึ่งพิธีกรรมทางศาสนา

สนับสนุนกิจกรรมให้แก่มัสยิด

60,000

 

60,000

60,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและจรรโลงไว้ซึ่งหลักคำสอนทางศาสนาในการกล่อมเกลาจิตใจให้สงบและเป็นคนดี

กองการศึกษา

4

มหกรรมวิชาการศูนย์ตาดีกาตำบล

เพื่อให้ประชาชนสามารถส่งบุตรหลานเข้าอบรมจริยธรรมประจำโรงเรียนตาดีกา

สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนมีจริยธรรมและมีความรู้ทางศาสนา

กองการศึกษา

5

จูงลูกไปมัสยิด

เพื่อส่งเสรอมคุณธรรมจริยธรรม

สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาและใช้มัสยิดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

ฝึกอบรมสมาชิก อบต.และผู้นำกลุ่มต่าง ๆ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น และเรียนรู้ข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ โดย อบต. จัดฝึกอบรมและเข้าร่วมที่หน่วยงานอื่นจัด

จำนวนสมาชิก อบต. และผู้นำท้องถิ่นต่างๆ

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้นำท้องถิ่น สมาชิก อบต. มีความรู้ความสามารถในการช่วยประชาชนในหมู่บ้านของตัวเอง

สำนักปลัด

2

ฝึกอบรมบุคลากรด้านความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

สำนักปลัด

3

อบรมทัศนศึกษาดูงานผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย พรส.ภายในตำบล

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ล

ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆในต่างจังหวัด

400,000

 

400,000

400,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ดูงานและนำมาใช้ประโยชน์ได้

สำนักปลัด

4

สนับสนุนทุนการศึกษาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ พนักงานกองตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

240,000

 

240,000

240,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ดูงานและนำมาใช้ประโยชน์ได้

สำนักปลัด

                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง สถานที่ในการปฏิบัติงาน

           
                     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็ว หรือเป็นสถานที่ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

80,000

 

80,000

80,000

มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ

ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

สำนักปลัด

2

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน

เพื่อให้ อบต. มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและมีความคล่องตัวในการให้บริการประชาชนและงานราชการ

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของกองราชการใน อบต. เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เครื่องสำรองไฟ เครื่องพิมพ์ เครื่องเคลือบบัตร เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และอื่นฯลฯ

70,000

 

70,000

70,000

มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอ

อบต. มีความสามารถให้บริการประชาชน และงานราชการอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

กองสาธารสุขฯ

3

จัดหาเครื่องเสียงห้องศูนย์กีฬาและนันทนาการ

เพื่อใช้สำหรับห้องศูนย์กีฬาและนันทนาการ

จำนวน 1 ชุด

200,000

 

50,000

50,000

1 ชุด

 สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ อบต.

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง สถานที่ในการปฏิบัติงาน

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

4

ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์

เพื่อดูแลอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

จัดทำแผนงานซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของอบต. จำนวน 5 รายการ

100,000

 

100,000

100,000

วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม

อุปกรณ์เครื่องมือด้านการทำงานของอบต. สามารถใช้งานรองรับภารกิจการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด

5

ปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาคอมพิวเตอร์

ปรับปรุง จำนวน 1 ครั้ง

50,000

 

50,000

50,000

2 เดือน

ประชาชนมีสถานที่ใช้ในการศึกษาคอมพิวเตอร์

กองช่าง

6

จัดหาไมค์

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการใช้ในการประชุมสภาอบต. และประชุมอื่นๆ

จัดหาไมค์จำนวน 2 ตัว

20,000

 

20,000

             -  

ไมค์เพียงพอ

สำนักงานและประชาชนมีอุปกรณ์ที่ใช้ประชุมสัมมนาและใช้ในงานอื่นๆ

สำนักปลัด

7

โครงการจัดเก็บข้อมูลตำบล

เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ประชาชนทั้งตำบลจอเบาะ

30,000

 

30,000

30,000

ข้อมูลเพียงพอ

สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานของชุมชนได้มากขึ้น

สำนักปลัด

8

อบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้สามารถรู้ทันเทคโนโลยี

จำนวน 1 โรงเรียน

๒๐,๐๐๐

 

๒๐,๐๐๐

             -  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง สถานที่ในการปฏิบัติงาน

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

9

ปรับปรุงสำนักงาน

เพื่อให้มีการปรับปรุงสำนักงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

50,000

 

50,000

50,000

สำนักงานได้รับการปรับปรุง

อุปกรณ์เครื่องมือด้านการทำงานของอบต. สามารถใช้งานรองรับภารกิจการให้บริการ

สำนักปลัด

10

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้องอินเตอร์เน็ตไร้สาย)

เพื่อให้การทำงานด้านสรสนเทศมีความสมบูรณ์และรวดเร็ว

ระบบ internet มีความรวดเร็วและสะดวก

170,000

 

170,000

170,000

Internet ได้รับการปรับปรุง

ประชาชน ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วขึ้น

สำนักปลัด

11

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของ อบต.

เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ปลอดภัยจากไวรัส

ระบบคอมพิวเตอร์

40,000

 

40,000

40,000

คอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุง

ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของ อบต.ปลอดภัยจากไวรัส

สำนักปลัด

12

เครื่องมือวัดระยะ

เพื่อให้สามารถใช้งานด้านการโยธา

เครื่องมือวัดระยะ

15,000

 

15,000

15,000

1 เครื่อง

เพื่อรองรับการด้านโยธา

กองช่าง

13

อุดหนุนให้กับท้องถิ่นอำเภอ

เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

เพื่อจ้างพนักงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว

30,000

 

30,000

30,000

12 เดือน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลข่าวสาร

สำนักปลัด

14

เครื่องปรับอากาศ

เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

100,000

 

100,000

100,000

เครื่องปรับอากาศเพียงพอ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกพึงพอใจ

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง สถานที่ในการปฏิบัติงาน

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

15

เครื่องปรับอากาศ

เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลหูดา

70,000

 

70,000

             -  

เครื่องปรับอากาศเพียงพอ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกพึงพอใจ

กองการศึกษาฯ

16

ตู้เหล็ก

เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการ

ตู้เหล็ก2 ประตู ติดตั้งที่กองการศึกษา ศพด. และอื่นๆ

10,000

 

10,000

             -  

ตู้เพียงพอต่อการใช้งาน

สามารถจัดเก็บเอกสารทางราชการ

กองการศึกษาฯ

กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ

สำนักงานปลัด

17

โต๊ะทำงาน

เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ อบต.จอเบาะ

จำนวน 1 ตัว

4,500

 

4,500

             -  

โต๊ะเพียงพอต่อการใช้งาน

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกต่อการดำเนินงานของ อบต.จอเบาะ

กองการศึกษาฯ

กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ

สำนักงานปลัด

18

เก้าอี้ทำงาน

เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ อบต.จอเบาะ

จำนวน 1 ตัว

2,500

 

2,500

             -  

เก้าอี้ทำงานเพียงพอต่อการใช้งาน

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกต่อการดำเนินงานของ อบต.จอเบาะ

สำนักงานปลัด

กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

                                         องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง สถานที่ในการปฏิบัติงาน

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

19

เครื่องพิมพ์

เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ อบต.จอเบาะ

จำนวน 1 ตัว

10,000

 

10,000

             -  

เครื่องพิมพ์เพียงพอต่อการใช้งาน

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกต่อการดำเนินงานของ อบต.จอเบาะ

สำนักงานปลัด

กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

20

เก้าอี้ทำงาน

เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ อบต.จอเบาะ

จำนวน10 ตัว

16,000

 

16,000

             -  

เก้าอี้ทำงานเพียงพอต่อการใช้งาน

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกต่อการดำเนินงานของ อบต.จอเบาะ

สำนักงานปลัด

กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

21

จอภาพโปรเจ็กเตอร์

เพื่อให้สามารถใช้งานต่าง ๆ ของกิจกรรม อบต.

จอภาพโปรเจ๊กเตอร์ 1 เครื่อง

15,000

 

15,000

             -  

1 เครื่อง

เพื่อรองรับการจัดงานกิจกรรมของ อบต.

สำนักปลัด

22

จัดซื้อถังน้ำ

เพื่อรองรับปริมาณน้ำเพิ่ม

ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร

60,000

 

60,000

             -  

1 ถัง

เพื่อเพิ่มที่กักเก็บน้ำใช้

สำนักปลัด

23

จัดซื้อถังขยะ

เพื่อพัฒนาตำบลให้สะอาด

จำนวน 100 ตัว

200,000

 

200,000

             -  

๑๐๐ ตัว

เพื่อนำวางตามหมู่บ้าน

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

 

                                                  องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง สถานที่ในการปฏิบัติงาน

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

24

จัดหาเกาอี้พลาสติก เก้าอี้เหล็กและโต๊ะพับขาเหล็ก

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

จำนวนเก้าอี้ 200 ตัว  เก้าอี้เหล็ก 50 ตัว โต๊ะ 20 ตัว

100,000

 

100,000

100,000

จำนวนตามเป้าหมาย

สามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

สำนักปลัด

26

พาร์ทิชั่นฉากกั้นสำนักงาน

เพื่อกั้นเขตการทำงาน

จำนวน 1 แห่ง

60,000

 

60,000

60,000

1 แห่ง

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

สำนักปลัดฯ

27

จัดหาเต็นท์

เพื่อให้ประชาชนได้มารับการบริการที่ อบต. จัดให้

จัดหาเต็นท์ จำนวน 9 หลัง

800,000

 

800,000

800,000

9 หลัง

อบต. มีความสามารถการให้บริการประชาชนและงานอื่นๆได้

สำนักปลัด

28

ซ่อมแซมสีอาคาร อบต.จอเบาะ

เพื่อให้สำนักงานดูใหม่และสะอาด

จำนวน 1 แห่ง

30,000

 

30,000

30,000

1 แห่ง

สำนักงานดูใหม่และสะอาด

กองช่าง

29

จัดซื้อรถยนต์ ๔ ประตู

เพื่อติดต่อใช้งาน ในงานของ อบต.

จำนวน ๑ คัน

800,000

 

800,000

800,000

9 หลัง

อบต. มีความสะดวกในการติดต่องาน

สำนักปลัด

30

ซ่อมแซมอาคาร อบต.จอเบาะ

เพื่อให้สำนักงานดูใหม่และสะอาด

จำนวน 1 แห่ง

500,000

 

500,000

500,000

1 แห่ง

สำนักงานดูใหม่และสะอาด

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

                                            องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง สถานที่ในการปฏิบัติงาน

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

31

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำสะอาด

เพื่อใช้ในการบริโภคสำหรับสำนักงาน

จำนวน 1 เครื่อง

80,000

 

80,000

80,000

1 แห่ง

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานในด้านเกษตรได้

สำนักปลัด

32

เครื่องขยายเสียง

เพื่อใช้งานในด้านต่าง ๆ

จำนวน 1 ตัว

50,000

 

50,000

50,000

1 ตัว

เพื่อใช้งานในด้านต่าง ๆ

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

 

                                                องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.3พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

วางระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในระบบงานของ อบต. ให้สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

รองรับการปฏิบัติงานในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

10,000

 

10,000

10,000

เครือข่ายได้รับการปรับปรุง

ประชาชนรับบริการต่างๆของราชการ

สำนักปลัด

2

พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ภายในตำบลจอเบาะ

เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลทั่วทั่งตำบล

พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต ภายในตำบลจอเบาะ

3,500,000

 

3,500,000

3,500,000

เครือข่ายได้รับการปรับปรุง

ประชาชนรับทราบงานบริการต่างๆของราชการ

สำนักปลัด

3

จัดทำคู่มือบริการประชาชน

 เพื่อประชาชนเข้าใจถึงการขอให้บริการงานต่างๆของ อบต. มากขึ้น

จัดทำคู่มือ 100 ฉบับ แจกให้แก่ประชาชนในตำบล

25,000

 

25,000

25,000

100 ฉบับ

ประชาชนมีคู่มือใช้ศึกษาดูงานที่จะมาขอรับบริการ

สำนักปลัด

4

จัดทำปฏิทินแสดงกิจกรรม

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

จัดทำปฏิทินประจำปี จำนวน 1,000 ชุด

100,000

 

100,000

100,000

1000 ชุด

ประชาชนได้ทราบกิจกรรมในพื้นที่

สำนักปลัด

5

ปรับปรุงระบบการให้บริการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วและประทับใจ

ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ จำนวน 6 ครั้ง/เดือน

50,000

 

50,000

50,000

2 ครั้ง

ประชาชนได้รับการบริการที่ประทับใจ

สำนักปลัด

6

จัดทำระบบ 5 ส.

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน

จัดเก็บเอกสารพร้อมเครื่องมือใช้สำนักงาน

10,000

 

10,000

10,000

1 ครั้ง

สำนักงานจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

                                               องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

อบต. เคลื่อนที่

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ตรวจสุขภาพและอื่นๆ

จัดทำโครงการกำหนดการออกพื้นที่ จำนวน  4 โครงการ ครอบคลุม  9หมู่บ้าน

40,000

 

40,000

40,000

9 หมู่บ้าน

ประชาชนมีความสะดวกและคล่องตัวในการติดต่อขอรับบริการจาก อบต.

สำนักปลัด

2

อบรมเรื่องการบริการ

เพื่อให้บุคลากรของ อบต. มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

บุคลากรและสมาชิก สภาของ อบต.

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากบุคลากรของ อบต.

สำนักปลัด

3

การติดตั้งจุดบริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

อบต. มีการให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ

20,000

 

20,000

20,000

12 เดือน

ประชาชนมีความสะดวกและคล่องตัวในการติดต่อขอรับบริการจาก อบต.

สำนักปลัด

4

การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.

อบต. มีรายได้เพิ่มขึ้น

20,000

 

20,000

20,000

ภาษีเพิ่มขึ้น

 อบต.มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

             

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

เพื่อให้บุคลากรของ อบต. มีทัศนคติที่ดีและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

บุคลากรที่ทำงานในสำนักงาน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากบุคลากรของ อบต.

สำนักปลัด

2

อบรมเรื่องการบริการ

เพื่อให้บุคลากรของ อบต. มีทัศนคติที่ดีและมีประสิทธิภาพ

บุคลากรที่ทำงานในสำนักงาน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากบุคลากรของ อบต.

สำนักปลัด

3

อบรมและทัศนศึกษาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.และผู้นำกลุ่มต่างๆ

เพื่อได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ

อบรมศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง ๆละ 80 คน

320,000

 

320,000

320,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำ ได้ประสบการณ์ในด้านต่างๆมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

สำนักปลัด

4

จัดทำแผนของ อบต.

เพื่อจัดทำแผนต่างๆของ อบต.มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกอง

ทำการประชาคมประชาชนในพื้นที่ของ อบต.

40,000

 

40,000

40,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนจะไดมีโครงการที่ตรงความต้องการของตนเอง

สำนักปลัด

5

จัดเวทีประชาชน

เพื่อจะได้ทราบความต้องของประชาชน

จัดประชาคม แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน และอื่นๆ

50,000

 

50,000

50,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาพื้นที่ตรงกับความต้องการของประชาชน

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร

           

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

1

จัดทำวารสารและเผยแพร่ข่าวสาร

เพื่อให้ประชาชนทราบถึงงานบริการของ อบต. ที่มีต่อประชาชนที่มาใช้บริการที่ทำการ อบต.

จัดทำแผ่นพับ จำนวน 1,000 ฉบับ แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

20,000

 

20,000

20,000

1,000 ฉบับ

ประชาชนเข้าใจถึงงานบริการที่ อบต. มีให้

สำนักปลัด

2

จัดตั้งกลุ่มประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ประชาชนมีกองร่วมในการบริหารงานของ อบต. และทำกิจกรรมร่วมกัน

จัดตั้งกลุ่มประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 กลุ่มๆละ 40 คน ในพื้นที่ของตำบลจอเบาะ

20,000

 

             -  

20,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีกองร่วมในการประชาสัมพันธ์ของตำบล

สำนักปลัด

3

ซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. และเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ

บำรุง ซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย

40,000

 

40,000

40,000

เสียงไร้สายมีประสิทธิภาพ

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถเผยแพร่คำสอนตามหลักศาสนาได้อย่างทั่วถึง

สำนักปลัด

4

อบรมการดูแลอุปกรณ์เสียงตามสาย

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการใช้ระบบเสียงตามสายและดูแลรักษาเครื่อง

อบรมประชาชน จำนวน 80 คน จาก 9 หมู่บ้าน

30,000

 

30,000

30,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนรู้จักการใช้เสียงตามสายและการดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

๒๕๖๒

5

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆ

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 ชุด

60,000

 

60,000

60,000

9 จุด

ประชาชนรับทราบงานบริการต่างๆของทางราชการ

สำนักปลัด

6

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปไซด์ และ อื่น ๆ

จัดทำเว็ปไซด์

40,000

 

40,000

            -  

 ๑ เว็ป

ประชาชนรับทราบงานบริการต่างๆของทางราชการ

สำนักปลัด

7

จัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายขึ้น

จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านๆละ 2 ฉบับ/วัน จำนวน 9 หมู่บ้าน

200,000

 

200,000

200,000

จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านแก่ประชาชน

สำนักปลัด

8

อบรมบุคลากร

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ในการประชาสัมพันธ์

อบรมเจ้าหน้าที่และประชาชน

40,000

 

40,000

40,000

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้และประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับงานต่างๆของ อบต.

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๒ )

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

               

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

           

ยุทธศาสตร์ที่7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

               

7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

     

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไ